3 Adımda İşletme Yeteneklerinin Geliştirilmesi: “Büyük Veri Analizi”

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

İsmail Hızlı
Medipol Sağlık Grubunda Grup Satınalma Müdürü olarak görev yapan İsmail HIZLI, Vakıf , Özel Sektör ve üniversite hastanesini kapsayan 20 yılın üzerinde deneyime sahiptir. TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkan Y. Görevini yürütmektedir. Yakın Doğu Üniversitesinde Doktora eğitimine devam etmekte olan HIZLI ‘nın Yalın Sağlık Uygulamaları üzerine çalışmalarının yanısıra , Medipol Üniversitesinde Finansal Yönetim dersleri vermektedir. Ayrıca Satınalma Mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak üzere Boğaziçi Üniversitesinde ki eğitim programlarına destek vermektedir.

Küreselleşme ile birlikte çeşitli sınırlar ve kıtalar arasında hızla büyüyen bir iş ortamını göz önüne alınca bir yandan müşteri davranışlarını ve gereksinimlerini değiştirmek, diğer yandan örgütlerde rekabette ayakta kalabilmek için,  “Nesnelerin İnterneti”, “Büyük Veri” ve “Yapay Zeka” gibi başlıklar ile kendisinden daha fazla söz ettirmeye başladı.

Son zamanlarda örgütler, radikal bir değişim ile karşı karşıya kalmaktadır, çünkü gerçek zamanlı olarak küresel ara bağlantı ile veri ve bilgi alışverişi, kuruluşların faaliyet alanlarında yeni iş modelleri oluşturmaya mecbur bırakmaktadır. Bununla birlikte, yeni piyasa girişlerinden kaynaklanan artan bir rekabet, işletmeleri inovasyon potansiyellerini arttırmaya zorlamaktadır.

İşletmeleri üst yönetimlerinin  değişmeyen gündemi  haline gelen yeni oluşturulan iş modelleri ve konseptler arasındaki rekabet  “sayısallaştırma”, niteliği ile birlikte artık sadece ticari kuruluşların değil, araştırma enstitülerinin, politikaların ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarının bile adapte olduğu bir konudur.

1970’lerde başlayan süreç bilişim teknolojileri ve elektronik olanaklarının sürekli gelişimi ile Endüstri 4.0 ile karşımızdadır.  Hızlı ilerleme nedeniyle, sanayi çağlarının yaşam döngüsünün kısaldığını söylemek mümkündür; bu da organizasyonların ve paydaşların rekabet avantajı elde etmek için inovasyon ve tedarik zinciri stratejileri için potansiyellerini yeni bir düzeye koymalarını gerektirmektedir.

“Dijital çağda” önemli rol oynayan bir örgütsel işlev olan tedarik zinciri etkinliği, son derece önemlidir.   Tedarik zinciri yönetimi alanında daha kritik ve stratejik bir arayüz olmak  adına uzun vadede kurumsal verimlilik, etkinlik ve karlılığı desteklemek gibi fonksiyonları sağlayan dijital gelişmelere ayak uydurmayan şirketlerin orta ve uzun dönemde geleceği pek parlak olmayacağı aşikardır.

Bu nedenle organizasyonların karlılığını ve rekabetçiliğini yeni bir seviyeye getirme perspektifiyle kuruluşların gerçek küresel dijital dönüşümünü “Büyük Veri” sağlamaktadır. Ayrıca kuruluşlar, insan davranışlarıyla birlikte yeni bir zeka, inovasyon ve işbirliği derecesi yaratacak olan tedarik zinciri ekosistemlerinde “Yapay Zeka” yı kullanmaktadır. Bu sayede  hazırlanan Teknik raporların, gelecek senaryoların ve pratik uygulamanın kombinasyonu, kuruluşların tedarik zinciri sistemi içinde aşağı ve yukarı akış gerektiren ilerideki üretim kavramlarını test etmek için bir “oyun alanı” sunmaktadır.

Gelecekteki örgütsel performansı üç ana başlıkta değerlendirebiliriz.

Birincisi, tedarik alanında sayısallaştırma olanakları ve bu alanlarda uygulanması.

İkincisi, daha geniş bir örgütsel perspektife ve bunların üstesinden gelmeye yönelik çözümlere dayanan mevcut engeller.

Üçüncüsü, dijitalleştirmeyi tedarik alanında destekleyici bir faaliyet olarak kullanmak için gerekli teknolojiler ve sistemler. Bu üç başlık  Gelecekteki örgütsel performansı direk etkileyecek konulardır.

Çalışmalar öncelikli olarak süreçleri optimize ederek bu zorlukların üstesinden gelmek için geçmiş yıllarda örgütsel faaliyetlere dikkat çekmektedir. Önceki deneyimleri göz önünde bulundurarak bir swot analizi çalışması yapılarak “Yapay İstihbarat ”,“ Büyük Veri ”,“ Sayısallaştırma ”olarak önümüzdeki yıllarda odaklanılacak organizasyonel faaliyet alanlarını belirlemeye ışık tutar.  Ek olarak, “akıllı tedarik zinciri yönetimi” araştırma alanını ve genel maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için teknolojik gelişmelerin işleyişe dahil edilmesi önemlidir.

Bu söylediklerimin hayata geçmesi için birbirini takip eden aşamalardan oluşan bir yol haritası önerebilirim.

İlk olarak, donanım olarak algılayıcı teknolojilerinin, diğer yandan muazzam miktarda veri toplamak, kontrol etmek ve işlemek için gerekli olan yazılımı karşılıklı olarak desteklemek gerekir.

Ardından birbiriyle bağlantılı, örneğin müşteri geri bildirimlerini eklemek ve takip faaliyetlerini ve kararları gerçek anlamda paylaşmak, izlemek ve yönetmek gibi gerçek zamanlı piyasa gelişmelerini dahil ederek, internet teknolojileri ve tedarik zinciri ortaklarının doğrudan işbirliğinin oluşturulması “Büyük Veri”, “Nesnelerin İnterneti”, vb. Gibi bütünleştirici teknolojiler ile ‘’normal” üretim ve “müşteriye özel” üretimin bir araya gelmesiyle üretimde  kuruluşların sinerji yaratma fırsatlarının oluşturulması

Son olarak izlenmesi gereken yol ise  akıllı tedarik zinciri olaylarının simülasyonları ile ilgilidir ve teknolojilerle desteklenerek, daha verimli ve etkili bir tedarik zinciri kontrolü ile sonuçlanacak gelecekteki durumlara bağlı olarak önceden çeşitli senaryolar oluşturmaya yöneliktir.

Bu sayede organizasyonlar bilgiye gerçek zamanlı erişimin yanı sıra alıcının içindeki güven düzeyini de arttırmış olacaktır.  Gerçek zamanlı tedarik zinciri şeffaflığına dayanan “yanıt hızı”, kuruluşların bir yandan da teknolojilerin ve gelişmelerin en üst düzeyde kalmasını gerektiren rekabet avantajı elde etmelerinde gelecekteki bir yetenek olacaktır.

Bu kadar dijitalleşmeden bahsettikten sonra E-tedarikten bahsetmeden geçemeyiz.

E-tedarikin temel avantajı, geleneksel sürecin tüm bilgileri ve faaliyetleri toplayan bir sistem tarafından desteklenmesi ve bu nedenle alıcı ile tedarikçi arasında “bire bir” iletişim kurmasıdır.  Dijital platformda en şeffaf ve en kolay şekilde erişilebilen, paylaşılabilen ve işlenebilen bilgilerin toplanmasıdır.

Alıcı-tedarikçi ilişkileri, kazan-kazan durumları yaratma hedefiyle kurulur. Ayrıca, bu kazan-kazan durumları, örneğin her iki kuruluşun temel yeterliliklerine, know-how’ına ve yeteneklerine dayanan ürün geliştirmelerini zorlamak için stratejik ortaklıklar ile sonuçlanabilir.

Tedarik zincirinin her bir halkası sanal bilgi akışı ve otomatikleştirilmiş işlem konusunda, tedarik ve tedarik zinciri yönetimi alanında güvenliğin artan önemini göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu nedenle, tedarik zincirindeki güvenlik ve ilgili güvenlik sistemlerinin gelişimini, tüm tedarik zinciri partilerini de dahil ederek ortak bir yaklaşıma dayalı olarak genişletmek ve gelecekteki ortak tedarik zinciri ekosistemlerini dış şiddete karşı korumak için ortak çözümler ve sistemler oluşturmaya fokuslanmaları söz konusudur.

Konuyu özetleyecek olursak Dijitalleştirme, Yapay Zeka ve Büyük Veri, kuruluşların dijital dönüşümünün karlılığını ve rekabetçiliğini yeni bir seviyeye getirmesi için kilit faktörlerdir. Ayrıca  Yapay Zekanın önemi araştırma sonuçları ile desteklenmekte, günlük iş ve idari görevler için destek işlevi, stratejik faaliyetler için boş zamanlar sağlanmaktadır. Dahası, Yapay Zeka Büyük veri miktarını neredeyse gerçek zamanlı olarak analiz ederek karmaşık karar verme süreçlerini desteklemek ve en uygun olanı vurgulamak için kullanabilir.

Tedarik zinciri ekosistemindeki tedarikin yeni rolü, çalışanların yanı sıra organizasyonel disiplinler için yeni görevlerin, rollerin ve sorumlulukların tanımlanmasını gerektirir, tamam biz bunun farkındayız zaten denilse de bu yeni rolleri şimdiye kadar kendi organizasyonel yapılarında tanımlamadıkları da gerçektir. Kuruluşlar önce dijital stratejilerini belirlemeli ve ikinci adımda uygun işlemleri yapmalıdır.  Bu yönüyle işletmeler inovasyona açık,  eğitimli ve gerekli yeteneklere sahip çalışanları kadrolarında bulundurmaları yada işe almaları gerekir. Ayrıca, kurum içindeki eğitimler ile de liderlik yönetimini temel bir işlev olarak görmeli ve bu dijital dönüşüme yönelik ortak bir zihin seti ve tutumu tanımlamaları gerekir.

Tedarik platformlarına dikkat çekecek olursak Hız, yaratıcılık, yenilikçilik ve istihbarattan yararlanmak için “uçtan uca” işbirliği olmazsa olmazdır.  Gerçek zamanlı bilgi akışı, tek bir ürünü izlemek ve ideal bir malzeme akışı sağlamak için ürünün kendisini kontrol edebilmesi  için uygun sensör teknolojileri kullanılabilinir.  RFID teknolojisi ve akıllı sensörler, kuruluşların bir yandan şeffaflığı ve izlenebilirliği desteklemesi ve diğer yandan dijitalleştirme potansiyelinden yararlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Dijitalleşmeyi yönetimsel olarak ele alırsak yöneticiler bir yandan, çalışanlara dijital dönüşüm süreci boyunca rehberlik etmek zorunda kalırken, diğer yandan sürdürülebilir bir uzun vadeli başarı sağlamak için çalışanların bu değişim sürecini gerçekleştirebilmeleri için alan yaratmaları gerekmektedir.  Bu nedenle, yöneticilerin ve liderlerin çalışanların korkularını ve kaygılarını giderebilecekleri güvenli bir ortam yaratmak için ilk adımda güven ve güvenilirlik inşa etmeleri gerekir. Dahası, Değişim süreci ile ilgili yöneticiler darboğazları ve zorlukları makro-seviye perspektifinde tanımlamalı ve bunları aşmak için uygun eylemleri hayata geçirmeleri de önemlidir.

Sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş uzun vadeli kârlılığı temel alarak teknolojilerin ve yeniliğin öncülüğünü sürdürmek ve gelecekteki örgütsel başarıyı en verimli ve etkili şekilde ilerletmek için işlem ve süreçleri hızlandırmalarını temennilerimle.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...

Faizin Getirdikleri

FAİZ KELİMESİNDEN NE ANLIYORUZ? Nasıl tanımlarsanız tanımlayın: isterseniz adına faiz deyin, isterseniz kâr payı, isterseniz hazineden hibe, ister faiz caiz...

Ödüllü İş Bulmacası No:17 – Satınalma Dergisi

İŞ BULMACASI No:17 (Ödüllü) Meydan okumayı sevenler için hazırlanmaktadır. Güzel bir mola verin. İş hayatının güncel terimlerini hatırlayın. Zihinsel bir tazeleme için bulmaca...

Transit Ticaret ve Avantajları

TRANSİT TİCARET VE AVANTAJLARI İlker ÇOLAKVERMİŞ Transit Ticaret Transit ticaret, ihracat yönetmeliğinde; yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik bir firmadan ya da...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın