Varlık Yönetiminin Tedarik Zinciri Yönetimine Kattığı Değerler

Şirketinizin İhtiyaçları E-Mağaza'da

Kurumsal Ürün ve Hizmetler için

Şafak Tombak
Şafak Tombak
Aldığı mühendislik eğitimini bir fiil iş hayatında uygulayarak, Lojistik ve Satınalma departmanlarında özellikle süreç optimizasyonu konusunda ilk analiz sonucu -varsa- firma yapısının iyileştirilmesi gereken noktalarını ele alıp firma için farklı bir pencere açmaktadır. Otomotiv sektöründen başlayıp enerji sektörü ile devam eden süreçte değişim ve yeniliğin gerekliliğine dokunuşlar yaptı. Ekibi ile yeni başarılara imza atma isteği her daim devam etmektedir. Çalışma prensibinin temelini “hangi işi yaptığı değil, o işi nasıl yaptığı” anlayışı oluşturur, şeffaflık ise vazgeçilmezidir.

Varlık Yönetimi Sistemi (Asset Management) henüz birçok işletmenin gündeminde değil ve sektörde sadece birkaç firma bu sistemi kurum bünyesine almış. Varlık Yönetim Sisteminin ne denli önemli olduğunu ve işletmelere ne gibi faydalarının olduğunu başlıklarla bu makalemde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağım. Bir sonraki sayılarda ise bu sisteminin işletmelere sağladığı faydaları ve malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimi olan tedarik zinciri yönetimi ile ilişkisini detaylı olarak incelemeyi düşünüyorum. Varlık Yönetim Sistemi ile ilgili siz değerli meslektaşlarıma bir pencere açabilirsem ne mutlu..

Türkçe kaynak taraması yaptığımızda fazlaca bir içerik bulamamaktayız. Bu nedenle bu sistemin kaynağını oluşturan Uluslararası standart ISO 55000 belgelerini kapsamlı bir içerik sunmak üzere inceledim.

ISO 55000 nedir?

ISO 55000 standardı varlık yönetimi için giriş ve gereksinimleri sağlar. Varlık temelli bütünsel yaklaşımı ele alarak önleyici faaliyetler, toplam verimli bakım, varlıkların yaşam süresi yönetimi, varlıkların katma değerini artırma, maliyet/performans optimizasyonu gibi başlıklar üzerinde çalışılır ve değer katacak değişimlere açık bir şekilde sistemi güncel tutarak sürekli iyileştirme ve büyüme mantalitesi ile hedefe varılması amaçlanır.

ISO 55000 ailesi, Varlık Yönetimi için ilk Uluslararası Standartlar grubudur ve şunları içerir:

ISO 55000, bir işletmenin misyonunu, değerlerini, hedeflerini, iş politikalarını ve müşteri gereksinimlerini içeren uzun vadeli bir plan geliştirmek için gereken kritik genel bakış, kavramlar ve terminolojiyi sağlar.

ISO 55001, bir varlık yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakımı ve iyileştirilmesi için gereksinimleri belirler.

ISO 55002, böyle bir sistemin ISO 55001 gereksinimlerine uygun olarak uygulanması için yorumlama ve rehberlik sunar.

ISO 55000 standart ailesi, diğer büyük yönetim sistemlerine uyum sağlamak için uygundur ve uyumludur. Bunlar arasında kalite yönetimi için ISO 9001, çevre yönetimi için ISO 14001, iş sağlığı ve güvenliği için OHSAS 18000 ve risk yönetimi için ISO 31000 bulunmaktadır. ISO 55000 ailesi, tüm yönetim sistemleri için tutarlı bir temel sağlayan ve daha iyi entegrasyon ve koordineli izleme, denetim ve sertifikasyon sağlayan standarttır.

Standardın Gelişim Tarihi

2002-2004 yıllarında İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standards Institution – BSI) ile birlikte Varlık Yönetimi Enstitüsü ( Institute of Asset Management  – IAM) , fiziksel varlıkların optimize yönetimi için halka açık ilk spesifikasyon olan PAS 55’i geliştirdi. Bu, dünya çapında kamu hizmetleri, ulaşım, madencilik, proses ve imalat endüstrilerinde yaygın olarak benimsenen uluslararası en çok satan ürün haline geldi. 2008 güncellemesi ise (PAS 55: 2008) 10 ülkede 15 sanayi sektöründen 50 kuruluş tarafından geliştirilmiştir.

Standardın ilk lansmanı ise Haziran 2010’da Londra’da bir ön toplantı sonrasında gerçekleşti. Ardından, PC251 komitesinin dört resmi toplantısı Melbourne (Avustralya), Arlington (ABD), Pretoria (Güney Afrika) ve Prag’da (Çek Cumhuriyeti) gerçekleşti. Özetle, proje standartların 10 Ocak 2014 tarihinde yayınlanmasına kadar devam etti.

Varlık Yönetimi Nedir?

“Varlık Yönetimi, ISO 55000 tarafından “Bir kuruluşun varlıklardan değer tahakkuk ettirmesi için giriştiği koordineli faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır.” http://www.icasservice.com/tr/iso-55001-varlik-yonetim-sistemi-126

Aslında bu tanıma bakıldığında her firma ve kuruluş kendi çapında bir varlık yönetimi sürdürmektedir. Ancak işletmenin ana hedefine varmak üzere varlık temelli bütünsel yaklaşımı ele alarak bu sistemi kurmak ve yönetmek bu alanda bilgi ve beceri gerektirmektedir.

Her sektörün kendine özgü emtiaları, ekonomik kıymet ifade eden ve parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli materyalleri(menkulleri), taşınması mümkün olmayan  gayrimenkulleri, yönetmek durumunda oldukları hisse senedi, devlet tahvilleri, özel kesim tahvilleri ve poliçe gibi parasal araçları, marka değeri, fikri mülkiyet hakları, patentler gibi soyut niteliği olan varlıkları vardır. Büyüyen ekonomi içerisindeki teknolojik gelişmeler, başa çıkılması gerekli olan öngörülmeyen durumlar, mücbir durumlar, müşteri siparişi ile başlayan ve tekrar müşteriye doğru akan tedarik zinciri yönetimi gibi etkenler tüm bu değerleri daha verimli kullanmayı gerektirmektedir.

Bütünleşik çalışma prensibi ile tüm bu iç içe olan varlıklardan azami değer alabilmek için verimli ve etkin yönetime ihtiyaç duyulur. Varlık yönetiminin ilk uygulandığı ülkeler İngiltere, Amerika, Avustralya’dır. Uygulanması neticesinde gözle görülür çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Varlıkların Envantere İşlenmesi

Bu sistemi kurum bünyenize oturtmaya karar verdiğinizde öncelikle varlıklarınızı tanımlama ile işe başlarsınız. Varlıkların Envantere işlenmesinde ilk olarak, soyut mu somut mu olduğu ve ilgili kategoriye işlenmesi, toplam beklenen performanstaki ömrü, raf ömrü, kullanım durumu, kalan ömrü, amortisman hesapları, eğer varlık işleyen bir ekipman ise toplam verimli bakım planları; öte yandan varlık bir marka patent değeri gibi soyut bir varlık ise takibi, güncellemeleri, varlıkların işletme için önem derecelendirmesi, varlığın parasal değeri, işletme için oluşturabileceği riskleri ifade eden risk analizleri, varlık elektrik üreten bir santral ise santralin her bir bileşeninin izlenmesi ve takibi gibi bir çok kriter kontrol ve değerlendirmeyle varlığın tanımının yapılması gerekmektedir.

Varlık Yönetim Sisteminin Sağlayabileceği Faydalar

Faydalar ile ilgili aşağıdaki şemaya genel bir taslak oluşturması açısından göz atmakta fayda var.
Kaynak: BSI Brochure ISO 55001

 1. Yönetim

Stratejik planlama kararı ile iyi donatılmış geniş kapsamlı risk ve performans yönetimi daha iyi kalitedeki varlık yönetim bilgisine erişimi sağlar. Etkin Varlık Yönetim sistemi varlıklardan ömrü boyunca en yüksek verim elde ederken, tüm yatırım ve işletme maliyetlerini en düşük seviyeye çekme mekanizmasıdır. Varlık yönetim sistemi kuruluşun organizasyon yapısı, boyutu, faaliyet alanı ve içerisinde bulunduğu ortam gibi etkenler değerlendirilerek özel olarak tasarlanmalıdır.

Varlıklardan değer elde etmek için aşağıdaki faaliyetler olmazsa olmazdır:

 • Mevcut varlıkları tanımlamak için bilgi toplama
 • Varlık bilgileri ile tüm varlıkları sistematik bir değerlendirme sürecinden geçirme
 • Varlıkların yaşam döngüsü ile ilgili değerlendirmeler
 • Kuruluşu etkileyebilecek değişiklikleri yönetme
 • Risk ve fırsatları sürekli kontrol edip güncelleme

Kaynak: ISO55001 Varlıktan Değere, Varlık Yönetim Sistemi ICAS

 1. Kurumsal İtibar

Varlıkların güvence altına alınmasıyla müşteri ve partnerlerin memnuniyetinin artırılması beklenilir. Müşteri memnuniyeti ile artan itibar kazancı elde edilir.

 1. Satış & Pazarlama ve Globale açılma anahtarı

Sistemin bir parçası olarak veri yakalama ve analizini desteklemek için oluşturulan araçlar, işletme bilgisini ve bilinçli karar almayı geliştirecektir. Dolayısıyla kurumun iş akışında atılmış olan her bir adım kurum yönetimin belirlediği amaca ulaşmak için yapılan bir hamle olacak, bu da her departmanda olduğu gibi Satış ve Pazarlama departmanında eskiye nazaran gözle görülür, ölçülebilir olumlu sonuçları ortaya koyacaktır. Bunun yanında uluslararası kabul görmüş bir Varlık yönetim sistemi edinildiği için firmanın uluslararası ticari büyümesini doğrudan desteklemiş olacaktır.

 1. İnsan Kaynakları

İşletme genelinde varlıkların değeri ve önemi varlık yönetimi hedeflerine ulaşabilmek adına daha iyi bir çalışan motivasyonuna ulaşmak için anlatılır.

İK uzmanları varlık yönetimi ile ilgili beceri ve yetkinlikleri artırmak ve ortak dil, yönetim kültürü ve hedefleri geliştirmek için ortak bir çerçeve içinde çalışırlar.

 1. Finansal Performans, Operasyonlar & Tesisler

Sağlam risk yönetimi ile çevresel ve sosyal etkilerin en aza indirilmesi ve kısa ve uzun vadeli harcama yönetimi ile sürdürebilirliğin artırılması beklenilir.

Planlama aşamasında, kuruluşun kısa ve uzun vadeli hedefleri ile ilgili varlığın yaşam ömrü boyunca ortaya çıkaracağı toplam değer analiz edilerek en doğru varlıklar seçilir. Uygulamadan gelen veriler ve tecrübeler ile planlamadaki öngörülerin beraber değerlendirilmesi neticesinde değer odaklı en iyi uygulamalar geliştirilerek mali performansın iyileştirilmesi, bütçe hedeflerinin tutturulması, bakım onarım giderlerinin minimize edilmesi, optimum işletme maliyetinin yakalanması, varlık ömründe maksimum değer sağlanması söz konusudur. Kaynak: ISO55001 Varlıktan Değere, Varlık Yönetim Sistemi ICAS

Varlıklardan daha iyi getiri sağlayarak daha gelişmiş bir finansal performans elde edilir. Unutmamak gerekir ki elde edilecek fayda, varlık yönetim sisteminin olgunluğu ile orantılıdır. Sistemin oturması, işletmenin elinde olan varlığını iyi tanıması ile varlıkların değer merkezli yönetilmesi sonucu karar almada ana değişken olan mevcut piyasa şartları doğrultusunda bilinçli yatırım kararları alınır, risklerin profesyonel yönetimi ve mali performansta iyileşmeler sağlanır.

Varlık Yönetim Sisteminin işletmelere sağladığı faydaları ve tedarik zinciri yönetimi ile ilişkisini diğer sayılarda değerlendirmek üzere, keyifli okumalar dilerim…

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI – DİJİTAL DÖNÜŞÜM 30 Haziran’da.

TEDARİK ZİNCİRİ KONFERANSI - DİJİTAL DÖNÜŞÜM Başlangıç Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 30 Haziran 2022, Perşembe 10:00 -...

Subliminal Mesajlar: Efsane mi Gerçek mi ?

1957 senesinde James Vicary isminde bir pazarlama araştırmacısı, New Jersey'de bir sinema filmine ''Kola İç'' ''Patlamış Mısır Ye'' şeklinde...

Depo Yer Arayışı Kiralama Talebi.

Şirket İhtiyaçları: En az 10 bin metrakarelik düz ayak bir depo kiralamak istiyoruz. Fiyat uyumuna göre 20-25 bin metre karelere çıkabiliriz. Tavan...

Mal Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında aşırı...

Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

IICEC’TEN “ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEMİZ ENERJİ & FİNANSMANIN ROLÜ” KONFERANSI Enerji güvenliği ve temiz enerjide son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası...

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeni Bir Gündem Maddesi Olarak Karoshi

Prof. Dr. Umut Omay “Makbul İşkolik - Kötü İşkolik” başlıklı önceki yazımın devamı niteliğindeki bu yazıda, ilk kez Japonya’da tespit...

Avans Talebi Karşılanmayan İşçi Haklı Fesih Yapabilir Mi ?

Lütfi İNCİROĞLU 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret en geç ayda bir ödenir (m.32/5). İş mevzuatımızda Basın İş Kanunu'nun 14...

Faizin Getirdikleri

FAİZ KELİMESİNDEN NE ANLIYORUZ? Nasıl tanımlarsanız tanımlayın: isterseniz adına faiz deyin, isterseniz kâr payı, isterseniz hazineden hibe, ister faiz caiz...

Ödüllü İş Bulmacası No:17 – Satınalma Dergisi

İŞ BULMACASI No:17 (Ödüllü) Meydan okumayı sevenler için hazırlanmaktadır. Güzel bir mola verin. İş hayatının güncel terimlerini hatırlayın. Zihinsel bir tazeleme için bulmaca...

Transit Ticaret ve Avantajları

TRANSİT TİCARET VE AVANTAJLARI İlker ÇOLAKVERMİŞ Transit Ticaret Transit ticaret, ihracat yönetmeliğinde; yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik bir firmadan ya da...
 • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
 • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın