Mal İhalelerinde Özel Sektör İş Deneyim Belgesi Kesin Kabul Tarihi?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; Mal Alım Alımları, İş Deneyim Belgesi, Özel Sektör İşleri, Özel Sektör Sözleşme, Kesin Kabul, Teklif Değerlendirme

İtirazen Şikayet Konusu;  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Başvuru sahibi tarafından, iş deneyimini tevsiken özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında sözleşme ve fatura örneklerinin idareye sunulduğu, iş deneyime konu işin kesin kabul tarihinin ihalenin ilan tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle tekliflerinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu iddiasına yer verilmiştir.

22.05.2024 tarihli ve  2024/UM.II-694 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler (varsa)” bölümünün “Sözleşme Tarihi” kısmında “31.12.2023” şeklinde beyan edildiği, “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” bölümünde ise “6.635.000,00 TRY (Türk Lirası)” beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdare tarafından 26.03.2024 tarihinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edilen ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıda “30 Kalem Yaş Meyve ve Sebze Alımı İhalesi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 28.03.2024 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler Özel iş bitirme belgesinin 28/03/2024 tarih ve 13:00 kadar Kuruma getirilmesi” ifadelerine yer verilmek suretiyle anılan belgelerin talep edildiği görülmüştür.

Söz konusu yazıya istinaden anılan istekli tarafından idareye iş deneyimini tevsiken, …………….Hazır Yemek İnşaat Nakliye Temizlik Hizm. Odun Kömür San. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2 adet e-fatura sûretinin sunulduğu görülmüştür.

İstekli ile …………. Hazır Yemek İnşaat Nakliye Temizlik Hizm. Odun Kömür San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan “31.12.2023” tarihli “Mal Alımına Ait” sözleşme incelendiğinde; işin konusunun; “01.01.2024 – 11.03.2024 Tarihleri Arasında 11 Kalem Muhtelif Yaş Sebze-Meyve Malzemelerinin Satıcı Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin “01.01.2024”, bitiş tarihinin “11.03.2024” olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından sunulan 2 adet e-faturanın sûreti incelendiğinde; 19.03.2024 tarihli satış faturasında 4 kalem sebzeye ilişkin KDV hariç 3.700.000,00 TL’lik faturanın sunulduğu, 20.03.2024 tarihli satış faturasında ise 7 kalem meyve-sebzeye ilişkin KDV hariç 2.935.000,00 TL’lik faturanın sunulduğu, faturaların toplam tutarının 6.635.000,00 TL olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” bölümünde ise “6.635.000,00 TRY (Türk Lirası)” beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdarece alınan 28.03.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu iş deneyimini gösterir belgelerin (özel sektöre gerçekleştirilen benzer iş kapsamında; sunulan sözleşme ve faturalar) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesine uygun olmadığı, sunulan belgeler kapsamında söz konusu işin kesin kabul tarihinin ilan tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında, “…istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir…” hükmünün yer aldığı, ayrıca anılan Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinin c bendinde “Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerde de sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir.” hükmünün de yer aldığı görülmüş olup, kesin kabul tarihinin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olması durumunun mevzuata aykırılık taşımadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında; şikâyete konu edilen ihalenin ilan tarihinin 26.02.2024, ihale tarihinin ise 26.03.2024 tarihi olduğu, isteklinin iş deneyimini belgelendirmek amacıyla sunmuş olduğu sözleşme kapsamında söz konusu işin kabul tarihine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı ancak bu durumda mevzuat hükümleri gereği sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği, sunulan faturaların tarihlerinin ise sırasıyla 19.03.2024 ve 20.03.2024 olduğu, bu çerçevede söz konusu işin kabul tarihinin 20.03.2024 tarihi olarak değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Yapılan tüm bu inceleme ve tespitler neticesinde, başvuru sahibi isteklinin idareye sunmuş olduğu iş deneyimini gösteren belgelerin kesin kabul tarihinin sunulan faturalardan en son düzenlenmiş olan faturanın tarihi (20.03.2024) olduğu, bu tarihin de ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında yer aldığı (26.02.2024-26.03.2024) tespit edilmiş olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER
S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.
KİK E.  Üyesi

 

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Dijital Pazarlama Çözümleri
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds