TİCARİ İŞLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK (TESELSÜL KARİNESİ)

Alım - Satım

Aynı borç ilişkisinden dolayı birden fazla kişinin borç altına girmesi ve bunların her birinin borcun sadece bir kısmından sorumlu olması halinde, müşterek (kısmi) borçluluk vardır. Örneğin (A) ve (B)’nin birlikte üstlendikleri 2000TL’lik toplam borçtan, alacaklı (C) ile aralarındaki anlaşmaya göre, (A)’nın 100TL ve (B)’nin 100TL ile sorumlu olmasında durum böyledir.Bu tarz müşterek borçluluk sadece bölünebilir edimler için söz konusu olabilir.Buna karşılık birden fazla borçlunun, alacaklıya karşı borcun tamamı için taahhütte bulunması (borç üstlenmesi) halinde müteselsil sorumluluk(borçluluk)söz konusudur. Müteselsil borçluluk alacaklıyı oldukça avantajlı bir duruma sokar. Çünkü müteselsil borçlulukta alacaklı, “borcun tamamını” borçlulardan birinden veya diğerinden yahut borçluların hepsinden talep etme yetkisine sahiptir [bakınız Ülgen, Hüseyin (Teoman, Ömer / Helvacı, Mehmet / Kendigelen, Abuzer / Kaya, Arslan / Nomer Ertan, Füsun): Ticari İşletme Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2009, s. 62 vd.].

Müteselsil borçluluk TBK m. 162 – 168 arasında düzenlenmiştir. TBK m. 162’e ye göre müteselsil borçluluğun söz konusu olabilmesi için bunun açıkça sözleşmede kararlaştırılması veya kanunda öngörülmesi gerekmektedir. Örneğin birlikte ödünç alanların (TBK m. 382), birlikte vekalet alanların ve verenlerin (TBK m. 511), haksız fiilden birlikte sorumlu olanların (TBK m. 61), mirasçıların miras bırakanın borçlarından (TMK m. 641)müteselsilen sorumlu oldukları kanunda düzenlenmiştir. Müteselsil borçlulukla ilgili kanunda bir hüküm bulunmadığı durumlarda, borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi halinde müteselsil borçluluk oluşabilir (TBK m. 162/1). Buraya açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; adi işlerde müteselsil sorumluluk genel kural değil, istisnadır. Ancak sözleşmede kararlaştırılmış veya kanunda öngörülmüşse olabilir.

  1. Ticari İşler

Ticaret hukuku, ticari işleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kanunda, ticari hükümlerin ticari işlere uygulanacağı öngörülmüştür (TTK m. 1/2). Buna karşılık bir iş ticari değil de adi işse, TTK hükümleri yerine genel hükümler (TMK, TBK vs.) uygulanır. Dolayısıyla bir işin ticari iş olarak nitelendirilmesi TTK hükümlerinin uygulanması bakımından büyük öneme sahiptir.

Ticari işler (faaliyetler) ne olduğu kanunda belirtilmiştir (TTK m. 3, 19). Anılan hükümler incelendiğinde ticari işlerin dört grupta toplandığı görülmektedir. TTK m. 3’e göre ticari işler; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işler (konular) ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlerdir. TTK m. 19’a göre ticari işlerin kapsamına ise ticari iş karinesi ve bir taraf için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler girmektedir.

Yazar: Ramazan Durgut

Yukarıda özeti yayınlanan bu yazının tümünü Satınalma Dergisi Mayıs 2014 sayısında bulabilirsiniz.!

Satınalma Dergisi Mayıs 2014 sayısına Öğrenme Merkezi üyeliği yaparak ulaşabilirsiniz.

Üyelik için: https://satinalmadergisi.com/urun/dijital-uyelik/

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Dijital Pazarlama Çözümleri
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds