Doğrudan Temin Yöntemi Kullanılan Birden Fazla Alım İçin Tek Bir İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir mi?

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; doğrudan temin, sözleşme iş deneyim

İtirazen Şikayet Konusu; İhalenin iki kısmı üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olarak sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesinin …………… Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce düzenlenmiş bir belge olduğu, söz konusu belgede ihale kayıt numarasının bulunmadığı, belgenin sözleşme tarihinin 2016 yılı olduğu ancak EKAP üzerinden sorgulandığında anılan idarece ilgili yılda yapılmış böyle bir ihalenin bulunmadığı, bahse konu iş deneyim belgesinin özel sektör iş deneyimi olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu sebeple de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtilen noter onaylı sözleşme, noter yevmiye numarası, fatura, SGK iş yeri tescili, iş artış/eksiliş belgesi, ödeme dekontları gibi belgelerin beyan edilmesi gerektiği, ancak böyle bir beyanın bulunmadığı,

Sunulan belgenin gerçekleştirilmemiş bir ihale adına düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi olduğu, yanıltıcı belge sunulmasından dolayı anılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği, ayrıca sahte belge düzenlenmesinden dolayı da ihalelerden yasaklanması ve geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesi, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği,

Söz konusu iş deneyim belgesinde ihale tarihi ile sözleşme tarihinin aynı tarih olduğu, bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre aykırı olduğu, itiraz süresi ve bu süre sonundaki 10 günlük sözleşme süresi beklenmeden sözleşme yapılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu, yapılan bu uygulama sebebiyle ilgili şahısın birçok ihaleye katıldığı, anılan idarece yapılmayan bir ihaleye iş deneyim belgesi verilmesindeki sorumlularının cezalandırılması gerektiği, … iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 11.11.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2077 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; İhalenin iki kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosundaki “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında belgeye EKAP tarafından verilen sayının “36417-H-KD-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

İdare tarafından Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye gönderilen ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin sunulmasına dair tebliğ yazısının bulunmadığı, ancak bahse konu ihale işlem dosyasının içerisinde söz konusu istekliye ait belgelerin bulunduğu, ilgili belgeler içerisinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin yer aldığı, bununla birlikte söz konusu iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyidi yapılabilen belgelerden olduğu,  anılan istekli adına düzenlenen söz konusu iş deneyim belgesi EKAP üzerinden sorgulandığında, belgeye konu işin …………….. Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gerçekleştirildiği, işin adının “yemek alımı” olduğu, işin tanımının “………………..Belediyesince yıl içerisinde yapılan yemek organizasyonları” olarak yapıldığı, sözleşme ve ihale tarihinin 26.12.2016, belge tutarının ise 449.460,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Kurum tarafından ihaleyi yapan idareden 36417-H-KD-1-1 sayı ile düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeler talep edilmiş olup, ilgili belgeler Kuruma gönderilmiştir.  Söz konu belgeler içerisinde “………..… Belediyesi Yemek Hizmeti Alımı Sözleşme” başlıklı sözleşmenin, ödeme emri belgelerinin ve anılan istekli tarafından düzenlenmiş faturaların bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgili belgeler içerisindeki sözleşme incelendiğinde işin konusunun “………..… Belediyesi tarafından 2017-2018 yılları içinde yapılacak her türlü etkinlikte halkımıza verilecek olan yemek hizmetinin, satın alınması, servisi ve servis sonrası temizlik hizmetlerini kapsamaktadır.” şeklinde, hizmetin tanımının “- 2017 yılı 31 Ağustos ilçenin düşman işgalinden kurtuluş kutlamalarında halka yemek ikramı,

– 2017 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde halka yemek ikramı,

– 2017 yılı Yörük şenliği misafirlere ve protokole yemek ikramı,

– 2017 yılı içerisinde idare tarafından düzenlenecek toplu iftar yemekleri, şehit mevlitleri ve tesis açılışları vb. etkinliklerde yemek ikramı,

– 2018 yılı 31 Ağustos ilçenin düşman işgalinden kurtuluş kutlamalarında halka yemek ikramı,

– 2018 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde halka yemek ikramı,

– 2018 yılı Yörük şenliği misafirlere ve protokole yemek ikramı,

– 2018 yılı içerisinde idare tarafından düzenlenecek toplu iftar yemekleri, şehit mevlitleri ve tesis açılışları vb. etkinliklerde yemek ikramı” şeklinde ifade edildiği, “Diğer hususlar” başlıklı maddede “Hizmet tanıtımında belirlenen etkinliklerde verilecek olan yemek hizmeti için 2017 ve 2018 takvim yılı süresince KDV Hariç 22,00 TL (Yirmi İki) olarak kişi başı birim fiyatı belirlenmiştir. Ödeme şekli idarenin bütçesinin yeterli olması durumunda yılsonunda faturalandırılarak idare tarafından ödenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu sözleşmenin idare ………..… Belediyesi ile anılan firma tarafından 26.12.2016 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

İlgili belgeler içerisinde 8 adet ödeme emri belgesi, 9 adet fatura bulunduğu görülmüştür.

…………… Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden söz konusu belgelerin incelenmesi aşamasında gerek duyulan hususlarla alakalı ek bilgi talebinde bulunulmuş olup, ek bilgi, belge ve açıklamalar Kurum’a gönderilmiştir. Anılan idare tarafından gönderilen belgelerin üst yazısında “…1­ 18.06.2019 tarihli ve 36417­H­K­D­1­1 sayılı iş deneyim belgesine konu yemek alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi d bendi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

2­ Bahse konu iş için, birden fazla alım tek sözleşmede birleştirilerek gerçekleştirilmiştir…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. İlgili yazının eki belgelerde ise 8 farklı etkinlik için ayrı ayrı düzenlenen onay belgesi, piyasa fiyat araştırma tutanağı, teklif mektubu, ………… belediye encümen kararı, muayene kabul komisyon keşif tutanağı, harcama talimatı, fatura ve hakediş raporlarının bulunduğu görülmüştür.

 

İlgili belgeler incelendiğinde, ……….… Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 22.07.2016 tarihli ve yaklaşık maliyeti 82.833,00 TL, 23.06.2017 tarihli ve yaklaşık maliyeti 154.000,00 TL, 24.10.2017 tarihli ve yaklaşık maliyeti 19.000,00 TL, 22.03.2018 tarihli ve yaklaşık maliyeti 20.000,00 TL, 29.05.2018 tarihli ve yaklaşık maliyeti 21.000,00 TL, 31.05.2018 tarihli ve yaklaşık maliyeti 25.000,00 TL, 29.06.2018 tarihli ve yaklaşık maliyeti 65.000,00 TL, 02.08.2018 tarihli ve yaklaşık maliyeti 90.000,00 TL olarak düzenlenen 8 ayrı onay belgesi ile söz konusu firmadan 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendine göre toplamda (KDV Hariç) 476.833 TL’lik aynı nitelikte yemek hizmeti alındığı tespit edilmiştir.

İş deneyim belgesine konu söz konusu iş kapsamında doğrudan temin yöntemiyle birden fazla alımın gerçekleştirildiği, söz konusu alımlar için ayrı ayrı sözleşme düzenlenmediği anlaşılmıştır.

İdare tarafından 26.12.2016 tarihinde 2017 ve 2018 yılları içerisinde yapılacak organizasyonlardaki yemek alımlarına ilişkin sözleşme yapıldığı, söz konusu alımların her birinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği, bahse konu alımlar idare tarafından iş başlangıç süresinden önce yapılan bir sözleşme ile birleştirilse de, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen her bir alımın ayrı bir alım olduğu ve ayrı sözleşmelere konu edilebileceği, bu nitelikteki alımların tek sözleşmede birleştirilmesinin iş deneyim belgelerinin toplanamayacağı kuralının ihlali niteliğinde olduğu, bu açıdan söz konusu alımlar tek sözleşmede birleştirilerek iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca bir onay belgesi ve eki belgelerin işin sözleşmesinde belirtilen süreden önceki bir tarihe, 2016 yılına ait olduğu anlaşılmıştır.

Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) bendinde yer alan limitlerin üzerinde olan her türlü alımın temel ihale usulleri olan açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünden biri ya da şartları varsa pazarlık usulüne göre ihale edilmesi gerekirken, toplam 476.833 TL’lik yemek hizmetinin 8 parçaya bölünerek doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirdiği ve söz konusu 8 farklı etkinliğe ait yemek bedeli üzerinden 18.06.2019 tarihli ve 36417-H-KD-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen hususlara ek olarak, doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlarda “DT” kapsam kodu ile iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün iken söz konusu ihaleye ait iş deneyim belgesinin “KD” kapsam kodu ile (kapsam dışı) düzenlendiği anlaşılmıştır.

…………..… Belediyesi tarafından iş bitirme belgesine konu hizmet işi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle birden fazla alımın gerçekleştirildiği, bahse konu alımlar ilgili idare tarafından iş başlangıç süresinden önce yapılan bir sözleşme ile tek sözleşmede birleştirilse de, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen her bir alımın ayrı bir alım olduğu ve ayrı sözleşme konusu olması gerektiği, bu nitelikteki alımların tek sözleşmede birleştirilmesinin iş deneyim belgelerinin toplanamayacağı kuralının ihlali niteliğinde olduğu, bu açıdan söz konusu iş kapsamında düzenlenen iş deneyim belgesinin tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen bir işe ait olmadığı, söz konusu alım neticesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin geçerli bir iş deneyim belgesi niteliği taşımadığı ve anılan isteklinin iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu iş bitirme belgesinin “DT” kapsam kodu ile düzenlenmesi mümkün iken “KD” kapsam kodu ile (kapsam dışı) düzenlendiği hususu bir arada değerlendirildiğinde, bahse konu iş bitirme belgesinin ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmış olup, 18.06.2019 tarihli ve 36417-H-KD-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin iptali ve EKAP kaydının silinmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Bahse konu iş deneyim belgesinin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili bir kurum/kuruluş olan ………………Belediyesi tarafından düzenlendiği, bu açıdan söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektör iş deneyimi olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

            Mehmet ATASEVER                                                                 Sinan ÖZESEN

  Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen                                         Kamu İhale Uzmanı

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Ödül ve Ceza Sistemi ile Merak ve İlginin Bellek Üzerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “İnsan...

Kamu İhaleleri Açısından 2022 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği belli limitlerin üzerinde SGK ve Vergi borcu olan kişiler ihale...

Sertifika Programı: Uygulamalı Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı

İŞ İMKANI SUNAN ”Online Uygulamalı Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı” sertifika programı yeniden başlıyor. Programın amacı, katılımcıları gümrük ve dış...

İşveren Nakdi Yemek ve Yol Ücreti Yerine, İkame Olarak Yemek ve Otobüs Bileti Verebilir mi?

LÜTFİ İNCİROĞLU İşveren tarafından iş şartlarında yapılan değişiklik, işverenin yönetim hakkı kapsamında kalıyorsa esaslı değişiklik sayılmaz. Kısaca işveren yönetim hakkının...

İntermodal Taşımacılık Sektör Raporu 2022 çıktı.

İntermodal Taşımacılık Sektör Raporu 2022 Sizlerle Buyer Network Marka Ailesi olarak sizlere kurumsal fayda üretmeye devam ediyoruz. E-kitap, sektörel araştırma...

Akaryakıt Fiyatının 15 Lira Olması Hayal Olmadı

AKARYAKIT 15 LİRA  HAYAL Mİ? Kasım 2021 ayında yazdım bu yazımı. Akaryakıt 15 Lira olur mu diye. Hadi canım sen...

Yok Satmayı İyileştirmek İçin

Perakendede kısıt raf alanıdır. Bulunan ürün satar. Stokları artırmadan yok satışları azaltabilirsiniz. Mevcut kaynaklarınızla satışınızı %10-20 artırabilirsiniz. Yok Satmanın Tanımını Netleştirin. Rafta...

Örgütlerde Kültürel Zeka

Dr. Mehmet KAPLAN-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Christopher Earley ve Soon Ang tarafından 2003 yılında geliştirilen bir kavram olarak kültürel zeka...

Olumlu Kurum İmajı Yaratmanın Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “En...

Kamu İhale Kurumu EKAP Kayıt İşlemleri

Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır? EKAP'ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) "Kayıt İşlemleri" menüsünden "Gerçek veya Tüzel Kişi Kaydı"...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın