İhale Komisyonunun Eksik Üye İle Karar Alması ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, alınan ihale komisyon kararında ihale komisyonu üyesi ………………..’un karar tarihinde izinli olmasına rağmen idare tarafından yine de karar alındığı, anılan Kanun hükmü gereğince ihale komisyonunun eksik üye ile toplanmasının ve karar almasının imkansız olduğu, idare tarafından alınan kararda bir üyenin izinde olduğunun, oturuma katılmadığının ve kararda imzasının bulunmadığının açıkça belirtildiği, idarenin ilk iptal gerekçesinde belirttiği bakanlığın emredici amir hükümlerine ve Teknik Şartname’nin değişen yazılımsal gerçeklere uygun olmadığını belirtmesine rağmen ihale iptal kararını hatalı olarak geri çektiği, ardından da eksik üye ile toplanarak ihale kararı aldığı, ayrıca idare 04.09.2023 tarihinde yine EKAP üzerinden eksik olan üye ………………’un da imzasının olduğu yeni bir karar gönderdiği, idarenin açıkça daha önce aldığı kararın hatalı olduğunu kabul ettiği, izinde olan ve izninin bitip bitmediği muallak olan komisyon üyesine imza attırdığı, bu imzanın da idarenin içinde bulunduğu durum değerlendirildiğinde tarafsız ve baskı altında atılıp atılmadığı da şüpheli hale geldiği, keza idare bu hususa yönelik olarak itirazlarına 10 gün içerisinde cevap vermediği, sürenin bitmesine yakın bir zamanda yeni bir karar gönderdiği, idarenin yapmış olduğu hatayı fark ettiği ve düzeltmeye çalıştığı, bu hususların idarenin işlemlerini açıkça kabul edilemez kıldığı, yapılan tüm bu iş ve eylemler tümden hatalı olduğu ve telafisinin söz konusu olmadığı, yaşanan bu sürecin ihalenin iptalini gerektirdiği iddiasına yer verilmiştir

11.10.2023 tarihli ve 2023/UH.II-1313 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan incelemede,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde

  • “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
  • İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
  • Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
  • İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
  • İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararında, ………………Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından ihale komisyonuna sunulan 07.08.2023 tarihli ve 221638638 sayılı itiraz dilekçesinde teklifinin geçerli olduğu ve teminatının da Takasbank ve EKAP kayıtlarında 02.10.2023 tarihine kadar uzatıldığı dolayısı ile ihalenin ……………..Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. firması üzerine bırakılmasının talep edildiği, ……………Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. firmasının talebi üzerine ihale komisyonunun 15.08.2023 tarihinde toplandığı ve yapılan inceleme sonucunda …………. Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.nin teminatının ve teklif geçerlilik süresinin güncellendiğinin tespit edildiği, bu nedenle 28.07.2023 tarihli ihale komisyon kararının düzeltilerek ihalenin 1’inci kısmının ………………. Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. firması üzerinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildiği ve ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale komisyon üyesi ………………’un karar tarihinde izinli olması nedeniyle komisyona katılmadığı ifade edilmiştir.

04.09.2023 tarihli ihale komisyonu kararında da 16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararı alındığında izinli olan …………………’un da katılımıyla 16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan hususlara ilişkin olarak oybirliği ile karar verildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında ihale komisyonunun en az beş ve tek sayıda kişiden oluşacağı, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirileceği, aynı Kanun maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında ihale komisyonunun eksiksiz olarak toplanması ve komisyon kararlarının çoğunlukla alınması gerektiği, kararlarda çekimser kalınamayacağı, komisyon başkanı ve üyelerinin oy ve kararlarından sorumlu olduğu, karşı oy kullanan komisyon üyelerinin, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda olduğu, ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanlarının belirtilerek imzalanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu ihalede ihale komisyonunun başkan dahil toplam 7 üyeden oluştuğu, 16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararında, ihale komisyon üyesi ………………….’un karar tarihinde izinli olması nedeniyle komisyona katılmadığı ifade edilmiş olup daha sonra alınan 04.09.2023 tarihli ihale komisyonu kararında, 16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararı alındığında izinli olan ………………..’un da katılımıyla 16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan hususlara ilişkin olarak oybirliği ile karar verildiği görülmektedir. 16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararında ihale komisyonu üyesi ……………………’un izinli olması nedeniyle ihale komisyonunun eksik üye ile toplanıp karar alındığı görülmektedir. Daha sonra, söz konusu ihale komisyonu kararındaki hususlara ilişkin olarak daha önce izinli olan ………………’un da katılımıyla ihale komisyonunun eksiksiz olarak toplanıp 04.09.2023 tarihinde yeniden ihale komisyonu kararı alındığı anlaşılmaktadır.

İdarece yapılan ve yukarıda bahsedilen söz konusu ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında hüküm altına alınan güvenirlik ilkesine aykırı olduğu anlaşılmış olup ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds