“Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” Belgesi Ekinde Pay Defteri Sunulmaması

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Mehmet ATASEVER
Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Sinan ÖZESEN
Kamu İhale Uzmanı

Anahtar Kelimeler; anonim şirket, pay defteri, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge, yeterlik kriteri

İtirazen Şikayet Konusu; İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından birinin anonim şirket olmasından dolayı ortaklık son durumunu gösterir belge olarak pay defterinin esas alınması gerektiği ve ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler tablosunda yer alan ortaklık bilgilerinin pay defteri ile uyumlu olması gerektiği, dolayısıyla söz konusu tabloda yer alan ticaret sicili gazetesi bilgilerinin teyidinin pay defteri ile yapılması gerektiği, pay defterindeki bilgiler ile tablodaki bilgilerin uyumlu olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 17.03.2021 tarih ve 2021/UH.I-629 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’na göre; Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda “ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif dosyasındaki iş ortaklığının özel ortağına ait hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık sermaye yapısının şirket pay defterine uygun olduğu ve hazirun cetvelinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylandığını gösterir belgenin de teklif dosyasında yer aldığı” yönünde yapılan değerlendirme neticesinde şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

İdarece gönderilen teklif dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağına ilişkin olarak, Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart form (KİK030.0/H) ve ekinde hazirun cetveli, karar defteri, imza sirküleri, ticaret sicili gazeteleri imza beyannameleri ve ticaret sicili tasdiknamesi vb. belgelerinin yer aldığı, pay defterinin ise bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ise pay defterlerinin sunulduğu görülmüştür.

Ancak, idarece ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağına ilişkin olarak teklif dosyasında sunulan diğer belgelerden hareketle anılan isteklinin teklifinin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi uyarınca, ihaleye katılacak istekliler tarafından isteklinin tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin sunulmasına ilişkin anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve KİK030.0/H numaralı standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Bu haliyle anonim şirketler tarafından “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, gerek anılan Yönetmelik’in aktarılan hükümlerinden gerekse de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden anonim şirketler tarafından pay defteri sunulmasının açık bir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca pay defterine alternatif olabilecek başka bir belgenin sunulmasına ilişkin herhangi bir hükmün ve düzenlemenin bulunmadığı da anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Telafi çalışmasını kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi?

4857 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; ”Zorunlu nedenlerle işin...

Satınalma Dergisi Ağustos 2021, Yıl:9, Sayı:104

Değerli yöneticiler, Sizler için yine harika bir sayı hazırladık. Çok özel makalelerle karşınızdayız. Satınalma Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısına ve yayınlanmış 104...

Faiz ve Döviz İkilisi

FAİZ Ne çok tanımı var bu faizin. Paranın belli bir sürede getirdiği gelir en basit anlamda tarif edilecek olunursa. Daha...

Beyin Fırtınası – Pazarlık Taktikleri

Beyin Fırtınası – Pazarlık Taktikleri Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Beyin...

Çalışan Deneyimi

Çalışan deneyimi (Employee Experience-EX) çalışanların çalıştıkları işletmeyle olan etkileşimlerine ilişkin algılarının tamamı olarak değerlendirilir. Aslında bir çalışanın işletmeye verdiği...

İş Hayatında Başarının Anahtar Faktörü: Profesyonel Zekâ

İş Hayatında Başarının Anahtar Faktörü: Profesyonel Zekâ Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm...

Dövizli İşlemde Kur Belirlenmesindeki Kıstaslar

Dövizli İşlemde Kur Belirlenmesindeki Kıstaslar Her hafta satın alma ve tedarik yöneticileri için önemli mali, vergisel veya finansal konulara dokunuyoruz....

Aşırı Düşük Sorguda Açıklama İstenilecek İş Kalemleri Analiz Formatına Yer Verilmemesi

Anahtar Kelimeler; aşırı düşük teklif, açıklama, sınır değer, analiz formatı İtirazen Şikayet Konusu; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı...

E-Ticarette Omni Kanal Sipariş İşleme Stratejileri

İmalat ve hizmet sektöründeki işletmelerden farklı olarak ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tedarik zincirlerine bakışı büyük oranda farklılaşmaktadır. Ticaret...

Hafta ve genel tatil günlerine rastlayan mazeret izinleri nasıl kullandırılmalıdır?

İşçilere verilen mazeret izinleri daha önce ücretsiz iken, 4 Nisan 2015 tarihli ve 6645 sayılı yasada yapılan değişiklik sonucunda,...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın