Personel çalıştırmak suretiyle özel sektöre gerçekleştirilen hizmet işinin tevsik edilmesinde SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin beyan edilmemesi/sunulmaması

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; İş deneyim, personel çalıştırma, sözleşme, iş deneyim belgesi düzenlenemeyen haller, SGK

İtirazen Şikayet Konusu; İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında yalnızca sözleşme ve fatura sunulduğu, sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, sözleşme konusu iş kapsamında tam veya kısmi zamanlı olarak çalıştırılmış olan bir personel bulunması durumunda o işin “personel çalıştırılan işler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti;   20.10.20201 tarihli ve 2021/UH.I-1940 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre “X.. Ltd. Şti.” tarafından EKAP üzerinden kaydedilen yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” kısmına ait “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” satırında, tutarı “…”TL olan “…” tarihli sözleşmenin ve aynı tutarlı faturanın beyan edildiği görülmüştür.

İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olması öngörülen söz konusu istekliden; beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ilgili belgeleri ekleri ile birlikte İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olarak sunmalarının talep edildiği, söz konusu talep üzerine anılan istekli tarafından idareye; iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında beyan ettikleri sözleşme ve fatura ile sözleşme konusu işe ait Teknik Şartname’nin sunulduğu görülmüştür.

Bahse konu istekli tarafından sunulan sözleşmenin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu sözleşme, bir tarafta “Y..Tic. A.Ş.” (bundan sonra “hizmeti alan firma” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “X.. Ltd. Şti. (bundan sonra “yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.” ifadelerinin,

Söz konusu Sözleşme’nin “İşin Tanımı” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. Sözleşme konusu işin adın: Çağrı Merkezi Hizmet Alım işidir.

4.2. Sözleşme konusu işin tanımı: Hizmet alanın Türkiye geneli mutfaklardan vermiş olduğu; yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetlere yönelik çağrı merkezi hizmet alımı işidir.” ifadelerinin,

Aynı Sözleşme’nin “Sözleşmenin Bedeli” başlıklı 5’inci maddesinde “Bu sözleşmenin aylık bedeli 1.526.500,00 TL (KDV hariç), toplam sözleşme bedeli 9.159.000,00 TL’dir (KDV hariç).” ifadelerinin,

Bahse konu Sözleşmenin “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 8’inci maddesinde “Sözleşmenin süresi (6 ay) 01.11.2020-30.04.2021 tarihleri arasıdır.” ifadelerinin,

Anılan Sözleşme’nin “Faturalandırma ve Ödeme Şartları” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İlk 2 ayın (Kasım 2020 ve Aralık 2020) hizmet bedelleri, gerekli inceleme yapılıp mutabakat sağlandıktan sonra Şubat 2021 ayı içerisinde fatura edilecektir.

  1. ayın faturası (Ocak 2021) Mart 2021 ayı içerisinde fatura edilecektir.
  2. ayın faturası (Şubat 2021) Nisan 2021 ayı içerisinde fatura edilecektir.

Son 2 ayın (Mart 2021 ve Nisan 2021) hizmet bedelleri, gerekli inceleme yapılıp son kapanış mutabakatı sağlandıktan sonra Mayıs 2021 ayı içerisinde fatura edilecektir…” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Sözleşme konusu işe ait olan ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan Teknik Şartname’nin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde “Y… A.Ş.”nin Türkiye genelinde yer alan mutfaklarından vermiş olduğu yemek hazırlama, dağıtımı ve sonrası hizmetlere yönelik (müşterilerin paket servis siparişi, talep ve şikâyetlerinin karşılanabilmesi, memnuniyet oranının ölçülmesi ve gereken raporlamaların yapılabilmesi amacıyla) çağrı merkezi hizmeti verilmesi için gereken santral kurulumu, yazılım ve demirbaş ihtiyacını karşılayarak yerine getirmesi işidir…” düzenlemesinin,

Aynı Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde ise “…2.4. Yüklenici çağrı merkezi hizmetini, kendi merkez veya şubelerinden, kısmi zamanlı personel çalıştırarak sağlayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca anılan istekli tarafından bahse konu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak idareye sunulan SMMM onaylı 4 adet satış faturasının incelenmesi neticesinde; söz konusu faturaların “X.. Ltd. Şti.” tarafından “Y.. Tic. A.Ş.”ye düzenlendiği, ilk fatura tarihinin 28.02.2021, tutarının “…” TL (KDV hariç); ikinci fatura tarihinin 31.03.2021, tutarının “…” TL (KDV hariç), üçüncü fatura tarihinin, 30.04.2021, tutarının “…” TL (KDV hariç); dördüncü fatura tarihinin 15.05.2021, tutarının “…” (KDV hariç) olduğu tespit edilmiştir.

Mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan inceleme konusu ihalede, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen istekliler ile aşırı düşük teklif sahibi isteklilere, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca inceleme konusu ihalede istekliler tarafından, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin ya da teknolojik ürün deneyim belgesinin e-teklif kapsamında beyan edilmesinin zorunlu olduğu, çağrı merkezi personeli hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyiminin değerlendirilebilmesi için sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen faturaların, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin istekliler tarafından e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespitler çerçevesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “personel çalıştırılan işler” ifadesi uyarınca, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, kısmi veya tam zamanlı çalıştırılmasına bakılmaksızın, personel çalıştırılması halinde, SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin de beyan edilmesinin/sunulmasının zorunlu olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve sözleşme konusu işe ait Teknik Şartname’de, bahse konu işin kısmi zamanlı personel çalıştırılmak suretiyle ifa edileceğinin belirtildiği, dolayısıyla söz konusu işte personel çalıştırılacağı hususunun açık olduğu, bu bağlamda anılan istekli tarafından e-teklif kapsamında SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin beyan edilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında SGK üzerinden düzenlenen belgelerin beyan edilmediği/sunulmadığı” yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın