Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Belgelerin Resen İncelenmesi KİK’in Görevi Midir?

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; şikayet başvurusu, e-ihale, yeterlik bilgileri tablosu

İtirazen Şikayet Konusu; İhaleye teklif veren isteklilerin sunduğu/beyan ettiği belgelerin İdari Şartname’de düzenlenen yeterlik kriterlerini karşılamadığı, şöyle ki;

  1. a) İlgili isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ticaret sicil gazetelerinde ortakların ve şirket yöneticilerinin TC kimlik numaralarının bulunmadığı, söz konusu gazetelerde ortaklık ve hisse oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı, ilgili gazetelerden gerekli bilgilerin teyidinin yapılamadığı ve başka belgelerle de teyidi yapılamayacağından söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
  2. b) İsteklilerin sunduğu geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, geçerlilik süresini kapsamadığı, işin adının tam olarak yazılmadığı, sunulan teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı,
  3. c) İsteklilerin sunduğu iş deneyim belgeleri tutarlarının ihale dokümanında belirlenen oranları sağlamadığı ve benzer iş tanımına uygun olmadığı,
  4. d) Anılan isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde her bir iş kalemine ait miktar sütunundaki rakamlar ile teklif edilen birim fiyatların çarpımında aritmetik hatanın bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 15.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2300 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan bahse konu iddialarında, herhangi bir istekli adı belirtilmeden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicil gazeteleri,  geçici teminat mektupları, iş deneyim belgeleri ile birim fiyat teklif cetveline yönelik iddialara yer verildiği, söz konusu iddiaların ihaleye teklif veren istekliler yönünden incelenmesi talebini içerdiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmış, bu kapsamda ilgili maddenin dördüncü fıkrasında, dilekçelerde yer alması gereken hususlar belirtilmiş ve bahse konu dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğuna değinilmiştir.

Yine, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde ise başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği konusunun Kuruma yapılan başvurularda öncelikle incelenmesi gereken hususlar arasında olduğu belirtilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında da, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

Buna ek olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin gerekçesinde “İdari başvuru yolunun amaca uygun biçimde kullanılmasını temin bakımından Kurum tarafından başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine verdiği kararda yer alan hususlar ile itiraz edilen işlemlerin diğer istekliler bakımından uygulanmasının eşit muamele ilkesini ihlal edip etmediği ile sınırlı bir incelemenin yapılması öngörülmekte, böylece şikayet inceleme sürecinin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.” ifadelerine yer verilmiş, böylelikle Kurum’un başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine verdiği kararda yer alan hususlarla sınırlı olarak inceleme yetkisi olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda başvuru sahibinin bütün istekliler açısından açık bir şekilde herhangi bir istekli adı belirtilmeksizin ya da herhangi bir istekliye yönlendirme yapılmaksızın ihaleye teklif veren isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicil gazeteleri,  geçici teminat mektupları, iş deneyim belgeleri ile birim fiyat teklif cetveline yönelik beyan edilen belgelerin mevzuata uygun olmadığı ve yeniden incelenmesi veya değerlendirilmesi talebini içerdiği,  herhangi bir istekliye yönelik olarak somut mevzuata aykırılık iddialarından ziyade, söz konusu belgelerin tüm unsurlarının bütün istekliler yönünden mevzuata aykırılığının ileri sürüldüğü, bunun dışında herhangi bir istekli adı belirtilerek somut nitelikte hukuka aykırılık iddiası içeren ifadelere yer verilmediği, bu kapsamda söz konusu iddiaların esas yönünden incelenmesinin söz konusu Kanun maddesiyle amaçlanan hususun gerçekleştirilmesinin önüne geçeceği ve itirazen şikayet başvurusunda bulunan isteklilerin genel bir iddia şeklinde bütün belgelerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasında bulunarak idari başvuru yolu hakkını kötüye kullanmasına sebep olacağı değerlendirilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkilerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlendiği, bu görevler arasında ihale komisyonunun yerine geçip ihaleye teklif veren isteklilerin beyan edilen ve/veya sunulan belgelerini idare adına yapma görevinin yer almadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından açık bir şekilde herhangi bir istekli adı belirtilmeksizin ya da herhangi bir istekliye yönlendirme yapılmaksızın ihaleye teklif veren isteklilerin ticaret sicil gazeteleri,  geçici teminat mektupları, iş deneyim belgeleri ile birim fiyat teklif cetveline yönelik beyan edilen belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekle birlikte, ileri sürülen iddiaların herhangi bir istekliye yönelik olarak somut nitelikte olmadığı ve ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin söz konusu iddialar kapsamında baştan sona yeniden yapılmasının talep edildiği dikkate alındığında, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından re’sen incelenmesi sonucunu doğuracak şekilde baştan sona yeniden incelenmesi, idari denetim yetkisinin kullanılması bakımından yukarıda yer verilen mevzuata aykırı olacağından başvuru sahibinin anılan iddialarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER                                                      Sinan ÖZESEN

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/Akademisyen                Kamu İhale Uzmanı

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Akılcı Tahminler Rehberi

Hep bir sorgulamalar, hep bir tahminler, hep hep hep varsayımlar ve ihtimaller dünyasıdır iş hayatı. Devamlı bir şeyleri anlamak, fark...

Zaman Baskısı ve Yukarıdan Aşağıya Görsel Dikkat

Markaların, hedef kitlelerinin dikkatini çekebilmek için sıklıkla başvurduğu aşağıdan yukarı görsel dikkate ek olarak içsel, amaca odaklı gerçekleşen ve...

Nöropazarlama Uygulamalarının Sanayi Sektörüne Uyarlanması Nasıl Olur ?

Pazarlama Beyinde Başlar… Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntem ve uygulamaların disiplinler arası bir yaklaşımla pazarlama alanında kullanılmasını...

Aşırı Düşük Kapsamında Belgelerin Sunuluş Şekli ?

İtirazen Şikayet Konusu;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale...

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 19. Kez 16-18 Şubat’ta Gerçekleşecek

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 19. kez TÜYAP...

Alüminyum & Demir-Çelik, Endüstriyel Fırınlar & Isıl İşlem & Döküm Sektörlerinde Personel Sıkıntısı

Değerli Sanayicilerimiz ve Kıymetli İşverenlerimiz, Milyonlarca dolar yatırımlar yaptık, fabrikalar kurduk, tesisleştik, makinalar ve teçhizatlar aldık. Borç aldık, kredi çektik,...

İşveren, İşçiye Tahsis Ettiği Aracı, Mesai Saatleri Dışında Araç Takip Sistemi ile İzleyebilir mi ?

İşverenler, işyeri dışında yapılacak işlerini işçilerine tahsis ettikleri hizmet araçları vasıtası ile yürütmekte ve işçilerin kullandığı araçlara araç takip...

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI – New Sales Mindset –

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI - New Sales Mindset - Son Başvuru: 8 ŞUBAT 2023 Program Süresi: 60 Saat (5 Hafta sonu Online...

Makine Sektörü 2022 Yılını 25,3 Milyar Dolar İhracatla Tamamladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan konsolide verilere göre, 2022 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı...

Yatırım Teşvik Kapsamı İthalat İşlemlerinde ATR Dolaşım Belgesi ve Ek Mali Yükümlülük

Yazımızın konusu 2012/35 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında, GTS ülkelerinden ek mali yükümlülüğe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın