İdarece Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin EKAP’a Kaydedilmemiş Olması

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Mehmet ATASEVER                                                                        
Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Sinan ÖZESEN
Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi

Anahtar Kelimeler; İş deneyim belgesi, EKAP kaydı, hizmet

İtirazen Şikayet Konusu; İhale komisyonu kararında, teklifleri kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ancak şikayete konu iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin aynı zamanda itirazen şikayete konu ihaleyi gerçekleştiren idare olduğu, 27.11.2020 tarihli dilekçe ile idareden iş bitirme belgelerini talep ettikleri, idarenin 30.11.2020 tarihli ve E.401/11274 sayılı yazısı ekinde talep ettikleri iş deneyim belgesinin taraflarına sunulduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 70’inci maddesi hükmü ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8’inci maddesi açıklamaları uyarınca iş deneyim belgelerinin usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve EKAP’a kaydı ile ilgili sorumluluğun belgeyi düzenleyen idareye ait olduğu, bir eksiklik söz konusu ise bu eksikliğin idareden kaynaklandığı, dolayısıyla iş deneyim belgelerinin EKAP kaydının bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı … iddiasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesinde, yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesinin zorunlu olduğu,  belge düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu hususun gerekçeli bir yazıyla bildirileceği,

Anılan Yönetmelik’in EK-1’inci maddesinde, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8’inci maddesinde, idarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verildiği, EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan iş bitirme belgesi incelendiğinde, belge üzerindeki bilgilerden, işin adına ve ihale kayıt numarasına, idarenin adına, yüklenicinin adına sözleşme tarihine ulaşıldığı, belge üzerinde belgeyi düzenleyenin imzasının yer aldığı ancak belgenin tarih ve sayı bilgisine sahip olmadığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin tarih ve sayı bilgisine sahip olmadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8’inci maddesi açıklamaları uyarınca söz konusu belgeye EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmediği ve dolayısıyla belgenin EKAP’a kayıtlı olmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ihaleyi yapan idarenin 30.11.2020 tarihli ve E.401/11274 sayılı yazısı incelendiğinde, başvuru sahibinin 27.11.2020 tarihli dilekçesiyle idareden iş bitirme belgesinin düzenlenmesine yönelik talepte bulunduğu ve bu talep üzerine idarece düzenlenen iş bitirme belgesinin anılan yazı ekinde istekliye verildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci ve EK-1’inci maddeleri hükümleri uyarınca, yüklenicinin iş bitirme belgesini almak amacıyla idareye başvurması halinde, 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin, idarece EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından 27.11.2020 tarihli dilekçe ile gerçekleştirilen başvuru sonrasında idarece düzenlenen iş bitirme belgesinin EKAP’a kaydına ilişkin sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP’a kaydının idarelerin sorumluluğunda olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinin EKAP kaydının bulunmadığı gerekçesiyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Pazarlık Yönetimi Yazı Dizisi

Pazarlık Yönetimi – Yazı Dizisi Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Satınalma...

Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciler

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Yeryüzünde...

Satınalma Dergisi Mayıs 2021 – Sayı:101

Değerli yöneticiler, Mayıs ayı ile havalar hızla ısınmaya başladı. Uzun zamandır hasretle beklediğimiz bahar nihayet geldi. Açıkçası moralimiz yükseldi. Yoğun...

Birden Fazla İşte Eş Zamanlı Şantiye Şefliği Yapan Kişi İçin İş Denetleme Belgesi?

Mehmet ATASEVER      Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi Anahtar Kelimeler; Yapım işi, şantiye şefi, ihale,...

Taşınmaz Satışlarında Yeni Bir Dönem Başlıyor! Hazır mısınız?

Ülkemizde Resmî Gazete şu anda en çok okunan gazete oldu. Muhtemelen uzunca bir süre daha yayımlanmaya, sermaye ve vatandaş...

Uzaktan çalışma, çalışanı hangi yönlerden olumsuz biçimde etkileyebilir?

Uzaktan (tele-evde) çalışma uygulama­ları çalışanlar ve işverenlere, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte farklı imkânlar sunmaktadır. Ailede ebeveynlerin her ikisinin...

Döviz Kurlarının Sabit Kalması İhracatçıyı Üzüyor Mu?

ÜLKEMİZDE DÖVİZ KURLARI ŞEKLİ Ülkemizde sabit kur sistemi değil, dalgalı kur sistemi geçerlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanma; Piyasa koşullarına, TCMB'nin PPK...

Müzakere Yönetimi ve Pazarlık Becerileri Testi – 3 Mayıs

MÜZAKERE YÖNETİMİ VE PAZARLIK BECERİLERİ EĞİTİMİ – YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Yeni dönem iş hayatında örnek olay çalışmaları yönetici geliştirme eğitimlerinin...

İşletmelerde İnformel Bir Pratik: Dedikodu

Ateş bulunmadan önce hava kararınca insanlar hemen uyumaktaydılar. Ancak ateşin bulunmasıyla insanlar bir araya geldiler, bir ateş etrafında toplandılar...

Örgütsel Adalet ve Çalışan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Tüm...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın