İhale Hatalı Belge İstenmesi ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kapasite raporu” başlıklı 73.1’inci maddesi uyarınca idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde, idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçemeyeceğinin anlaşıldığı, 02.06.2023 tarihinde yayımlanan İhale İlanı’nın “Kapasite raporuna ait bilgiler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ilgili düzenlemelere yer verildiği,

2) İhale İlanı ve İdari Şartname’de ihaleye katılım aşamasında istenilen hizmet yeterlik belgelerinin kapsamı incelendiğinde; TS 13027 – (Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi) numaralı standardın, gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

TS 6914 – (İş Yerleri – Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi) numaralı standardın toplu beslenme yerleri, lokantalar, mutfaklar, yemek fabrikaları, tabldotlar, kafeteryalar, pastahaneler, tatlıcılar, hamburgerciler, büfeler, köfteciler, bakkal, market, süpermarket, besin pazarları, gıda toptancıları, kuruyemişler ve kurukahveciler, kasaplar, et galerileri, mezbahalar, her nevi kesim yerleri, kombinalar için genel kuralları kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

TS 8985 (İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları İçin Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi) numaralı standardın, yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

19.07.2023 tarihli ve 2023/UH.II-1025 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak Yapılan incelemede; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 73’üncü maddesinde yer verilen açıklamalardan, idareler tarafından yeterlik kriteri olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği, bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında veya tesisinde yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmayacak şekilde belirleneceği, idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarının idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını geçmeyeceği, ihale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden aday veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmayacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan İdari ve Teknik Şartname’de ihale konusu işe ilişkin 15 aylık tahmini öğün miktarlarının; normal yemek (öğle ve akşam) için 150.000 öğün, diyet yemeği (öğle ve akşam) için 17.000 öğün, normal kahvaltı için 36.000 öğün, diyet kahvaltı için 9.000 öğün, ara öğün için 22.000 öğün, Rejim 1 için 900, Rejim 2 için 2.200 öğün olarak belirlendiği,

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde isteklilerin günlük yemek üretim miktarının en az 500 adet/gün ve kahvaltı üretim miktarının en az 100 adet/gün öğün kapasiteli kapasite raporunu bilgilerini beyan edilmesi/sunulmasının istenildiği, Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinden ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idarenin mutfağında yapılacağının anlaşıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 73’üncü maddesi uyarınca kapasite raporu için idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmaması gerektiği, idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarının idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını geçmeyeceği,

Bu kapsamda; işin süresi dikkate alındığında 2024 yılı için şubat ayının 29 gün olacağı dikkate alındığında toplamda 458 gün üzerinden hesaplama yapılması gerektiği, üretimin hastanenin mutfağında gerçekleştirilecek olması sebebiyle söz konusu öğün sayılarının yarısının dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan tespitler, mevzuat hüküm ve açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihalede idarece günlük yemek üretim miktarının en az 500 adet/gün ve kahvaltı üretim miktarının en az 100 adet/gün öğün kapasiteli kapasite raporunu bilgilerini beyan edilmesi/sunulmasının istenildiği, dokümanda yer alan öğün sayıları göz önüne alındığında; yaklaşık olarak normal kahvaltı/diyet kahvaltı öğün sayısının 99, söz konusu öğün sayısının yarısının 49,5 olduğu, kahvaltı için istenen üretim kapasitesinin idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısının üzerinde olduğu, ayrıca tüm öğünler dikkate alındığında toplam öğün sayısının 237.100 olduğu, günlük olarak 517,6 öğün üretimin yapılacağının anlaşıldığı, söz konusu üretimin idarenin mutfağında gerçekleştirileceği dikkate alındığında istenmesi gereken toplam üretim kapasitesinin 258,8 öğünü geçmemesi gerektiği, ancak idarece istenilen kapasitenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 73.1’inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı ve rekabeti engellediği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2’inci iddiasına ilişkin olarak Yapılan incelemede; İlgili mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre, idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri, kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceği, idarece “TS 13027 – Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve sanitasyon için genel kurallar standardına uygunluk belgesi”, “TS 13075 Gıda maddeleri taşıma hizmetleri için genel kurallar hizmet yeterlilik belgesi”, “TS 6914 İş yerleri, Gıda maddeleri imal eden, hazırlayan, depolayan ve satan yerler için genel kurallar standartına uygunluk belgesi” ve “TS 8985 İş yerleri, Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları için kurallar hizmet yeterlilik belgesi”nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Ayrıca yukarıda da yer verildiği üzere hizmet konusunun idarenin tesisinde/binasında gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

Belge bazında değerlendirme yapıldığında;

– TS 13027 numaralı standardın, gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu,

– TS 6914 numaralı standardın gıda maddeleri imal eden, hazırlayan, depo eden ve satan yerler için genel kuralları kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu,

 – TS 8985 numaralı standardın, yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Dijital Pazarlama Çözümleri
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds