İhale Tarihindeki Asgari Ücrete Göre Teklif Vermeme ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  İhalenin Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A. Ş.’nde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise kendi firmaları olduğu, idarece yaklaşık maliyetin 48.101.414,00 TL olarak açıklandığı; ancak ihale komisyonu kararından, asgari ücretin değişiminden kaynaklı olarak idarece yaklaşık maliyetin güncellendiğinin anlaşıldığı, ayrıca ihale uhdesinde bırakılan Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A. Ş.’nin ihalede teklifini 2022 yılı asgari ücreti üzerinden sunduğu ve asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği gerekçesi ile idarenin de kamu ihale mevzuatına aykırı olarak sunulan bu teklifi kabul ettiğinin anlaşıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.6’ncı maddesine aykırı şekilde sunulmuş teklifin kabul edilmesinin Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

İhale komisyonu kararında alıma ait sınır değerin hesaplandığı ve 37.226.464,57 TL olarak tespit edildiğinin belirtildiği, ancak idarenin aynı komisyon kararında asgari ücretin değişiminden kaynaklı olarak yaklaşık maliyetin 61.960.229,30 TL olarak güncellendiğini belirttiği, güncellenmiş olan yaklaşık maliyete göre sınır değerin 46.511.268,49 TL olması gerektiği, dolayısıyla ihale dokümanı hükmü gereğince teklifi sınır değer altında kalması nedeniyle ihale uhdesinde bırakılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği, ancak ilgili ihale komisyonu kararından anlaşıldığı üzere sınır değerin hatalı hesaplandığı ve dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı, bunun yanında Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A. Ş.nin teklif etmiş olduğu tutarın güncel asgari ücrete göre sadece personel maliyetini dahi karşılamadığı, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılsa bile açıklayabileceği bir hususun bulunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

10.05.2023 tarihli ve 2023/UH.I-734 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2022/1200303 İhale Kayıt Numaralı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 36 Ay Süreli HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, ihale dokümanından ve 31.03.2023 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından; ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda teklif alınarak açık ihale usulü ile 03.01.2023 tarihinde gerçekleştirildiği, ihalede (8) adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye (4) isteklinin teklif verdiği, asgari ücretin değişmesine bağlı olarak yaklaşık maliyetin güncellendiği ve güncel yaklaşık maliyet baz alınarak tekliflerin değerlendirildiği, “Alıma en düşük teklifi veren istekli olan Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin diğer isteklilere göre düşük kalması üzerine bilgi amaçlı olarak 2023 yılında geçerli olacak Asgari Ücret üzerinden güncellemesi yapılmıştır. Yapılan güncelleme sonucunda da söz konusu isteklinin teklifi ile en yakın teklif arasında 1.031.241,22 TL’lik bir fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekliye çalıştırdığı personeller için asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği de göz önünde bulundurularak…” ifadelerine yer verilerek Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A. Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, başvuru sahibi Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “36 Ay Süreli Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımı” olduğu, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinden ihale konusu iş kapsamında 36 ay süreyle personel çalıştırılacağı, söz konusu personel için aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 10 TL yol bedeli verilmesinin öngörüldüğü, ayrıca ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, harç, demontrasyon, eğitim, personel giyim v.b. giderlerinin teklif fiyata dâhil edildiği anlaşılmaktadır.

İdarece 71 iş kaleminden oluşan ihale konusu işin 48.101.414,00TL tutarındaki yaklaşık maliyetin 01.07.2022-30.11.2022 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret esas alınarak;                                                                          

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri TL %
Hastane bilgi yönetim sistemi hbys yazılım programı hizmet alımı 21.964.748,52 %45,66
Personel maliyeti 26.136.665,48 %54,34
Toplam 48.101.414,00 %100

şeklinde hesaplandığı görülmüştür.

İhale komisyonu kararından anlaşıldığı üzere, idare tarafından işçilik kalemine ilişkin yaklaşık maliyetin asgari ücretin değişmesine bağlı olarak güncellendiği, dolayısıyla yaklaşık maliyetin işçilik hesaplama modülü kullanılarak güncellendiği, bahse konu modülde 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücretin esas alındığı,

İdarece 71 iş kaleminden oluşan ihale konusu işin 61.960.229,30TL tutarındaki güncel yaklaşık maliyetin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret esas alınarak;

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri TL %
Hastane bilgi yönetim sistemi hbys yazılım programı hizmet alımı 21.964.748,52 %35,45
Personel maliyeti 39.995.480,78 %64,55
Toplam 61.960.229,30 %100

şeklinde hesaplandığı görülmüştür.

Sınır değer hesaplamasının ise;

Sınır Değer Hesaplama (Hizmet Alımı)
Yaklaşık Maliyet 48.101.414,00TL
1. geçerli teklif 37.476.666,48TL
2. geçerli teklif 52.366.722,00TL
3. geçerli teklif 56.555.104,14TL
4. geçerli teklif 58.947.419,85TL
R katsayısı (bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler) 0,87
Sınır değer 37.226.464,57TL

 

şeklinde 37.226.464,57TL olarak yapıldığı görülmüştür.

Tarafımızca işçilik hesaplama modülü kullanılarak ve ihale tarihinde (03.01.2023) geçerli olan asgari ücret esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda asgari işçilik bedelinin 40.090.342,17TL, genel toplam yaklaşık maliyetin 62.055.090,69TL olduğu; idarece yapılan hesaplama ile arasındaki farkın, idarenin hesaplamalarında 71’inci kalemde yer alan kişi sayısının 4 kişi alınması gerekirken 1 kişi olarak alınmasından kaynaklandığı; sınır değer hesaplamasında ise güncel yaklaşık maliye tutarının esas alınması gerekirken güncel olmayan yaklaşık maliyet tutarının esas alındığı, sınır değer hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda esas alınması gereken sınır değerin 46.511.268,00TL olduğu anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalede, isteklilerce ihale konusu iş kapsamında 36 ay süreyle personele ilişkin tekliflerin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınarak hazırlanması gerektiği, ihale dokümanında personele ödenecek ücret bakımından bir alt sınır belirlemesi yapıldığı, tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik bedelinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A. Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde (teklif verme tarihi: 02.01.2023); hastane bilgi yönetim sistemi hbys yazılım programı hizmet alımı=11.340.000,00TL ve personel maliyeti = 26.136.665,48 TL olmak üzere toplam teklif tutarının 37.476.665,48TL olduğu, istekli tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin teklif edilen birim fiyatların ihale tarihinde (03.01.2023) geçerli olan asgari ücret esas alınarak hesaplanmadığı, aynı zamanda toplam teklif bedelinin ihalede teklif edilebilecek asgari işçilik bedelini (40.090.342,17) karşılamadığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen birim fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği, idarece isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik giderlerine ilişkin teklif satırları tutarlarının ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret esas alınarak güncellenip değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, idarece sınır değer hesaplamasında güncel yaklaşık maliyet tutarının esas alınması gerekirken güncel olmayan yaklaşık maliyet tutarının esas alındığı, güncel yaklaşık maliye tutarının esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin 46.511.268,00TL olduğu görülmekle birlikte, yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenen Monad Yazılım Bilg. Eğt. Dan. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından ve ihalede dikkate alınması gereken sınır değer tutarı altında başka istekli bulunmadığından söz konusu hatalı hesaplamanın esasa etkili bir durum oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Mehmet ATASEVER 

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın