İhaleye Girecek Firmanın İhale Öncesi Şifai Bilgilendirilmesi ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Satınalma Dergisi 7 Gün 7 Gündem İhaleye Girecek Firmanın İhale öncesi şifai Bilgilendirilmesiİtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1’inci kısmına teklif sundukları, ihale tarihi öncesi olan 05.03.2024 tarihinde idare personeli olan makine ikmal şefi tarafından arandıkları ve iki araca dokümanda olmayan çeki demirinin istenileceği, iki aracın şaselerin delinmesi suretiyle havza ekibi için alet edevat takılacağı ve bunların ruhsata işlenilmesi gerektiği hususlarının taraflarına bildirildiği, taraflarınca bu durumun uygun olmadığı, maliyet gerektirdiği ve teknik şartnamede bulunmadığından idarece zeyilname düzenlenmesi ve bu hususun teknik şartnameye dahil edilmesi gerektiğini ifade ettikleri, idare tarafından ise zeyilname sürecinin ihale sürecini uzatacağı bu nedenle düzenlemediklerini ve bu hususun tüm firmalar için aynı olacağı bu hususa riayet etmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacağının belirtildiği, idare ile telefon görüşmesinde tüm firmaların aranacağı belirtmesine rağmen taraflarının işin mevcut yüklenicisi olmasından dolayı sadece kendilerini arayabildiklerini ancak ihaleye girecek diğer firmaları bilemedikleri için arayamadıklarını idare cevabi yazısında belirttiği,

ihaleyi yapan idareler ihale öncesinde istekli olabilecek hangi firmaların şartnameyi e-imza ile indirdiğini göremediği, dolayısıyla doküman indiren firmaların kimler olduğunun idarece bilinmesi ve bilgilendirilmesinin mümkün olmayacağı, idarenin dört adet araca yönelik yapılması gereken işlemin hem araca ek maliyet, hem araca şase delinmesi suretiyle muhtelif zarar ve değer kaybı hem de dört aracın ruhsatının değiştirilmesi/ruhsata işlenilmesi işlemlerinden dolayı maliyet getirilmesi anlamına geldiği, ayrıca idarenin cevap yazısından da anlaşılacağı üzere idarece şartnamede olmayan ve ek maliyet gerektiren bir hususun sadece taraflarından telefon ile aranarak istenildiği, taleplerine rağmen zeyilname düzenlemediği, idarenin dokümanda sözlü ve telefon üzerinden değişiklik yapmak istediği ve bu hususu idare cevap yazısında açıkça belirttiği, dolayısıyla diğer firmaların bu husustan habersiz olması nedeniyle,

bu durumdan haberi olan ve olmayan isteklilerin maliyet hesaplamasının farklı olacağı, kendilerinin bu husustan dolayı teklifini yükseltmek zorunda kaldığı ancak diğer firmalar bu husustan habersiz olduğu için daha düşük teklifler sunduğu, bu durumun ihale sürecini olumsuz etkilediği, ek maliyet getiren talebin diğer firmalara iletilmediği, dolayısı ile idarenin haksız rekabet oluşmasına sebep verdiği ve diğer isteklilerin anılan nedenlerden dolayı avantajlı duruma geçtiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi ve emsal Kurul kararları gereği şartnamede gerekli düzenlemelerin eksiksiz yapılarak ihalenin iptal edilerek yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

14.04.2024 tarihli ve : 2024/UH.I-538 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “Temel ilkeleri” sağlamakla sorumlu olduğu, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği, zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği, zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanacağı,

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebileceği, bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat, mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde, idarece ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu hususlara ilişkin ihale dokümanında yapılacak değişikliklerin yapılabilmesine ilişkin şartların tüm istekliler açısından eşit ve şeffaf bir şekilde zeyilname/açıklama gibi yollarla giderilmesi gerektiği, dolayısıyla idare değişiklik talebinde bulunuyorsa zeyilname düzenleyebileceği, ancak idarece bunun yerine ihale dokümanında öngörülen teknik bir takım değişiklilere ilişkin hususların başvuru sahibi istekli ……………. ile görüşmek suretiyle giderilmek istenildiği, dolayısıyla ihalede güvenliğin zedelendiği, bu kapsamda ihale sürecinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine uygun yürütülmesine engel bir nitelik taşıdığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin 1’inci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Satınalma Dergisi 7 Gün 7 Gündem İhaleye Girecek Firmanın İhale öncesi şifai BilgilendirilmesiMehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds