İhracatın Kuralları – III

Alım - Satım

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir. ICC – International Chamber Of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (https://icc.tobb.org.tr/) Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesidir.

NEDEN İHRACAT  

Ülkemizin kalkınması ve ihracat yapan firmaların satış ağının daha da geniş yelpazede hareket etmesi için ihracat yapmanın önemi oldukça büyüktür. Çok basit anlamda düşünüldüğünde ülkemizde pazar daralması oluştuğunda bir firma ihracat yapmıyor ve sadece iç pazarda faaliyet gösteriyorsa, firmanın hem cirosu düşecek, hem iş kapasitesi. Çünkü sadece yurt içinde faaliyet göstermektedir. Ancak firmanın yurt içi piyasa ile birlikte yurt dışı piyasalarda da satış yapması durumunda, kendine alternatif yaratan firma, yurt içinde pazar daralsa da yurt dışına satış yaparak bu sıkıntıdan rahatlıkla kurtulması mümkündür. Çünkü firma ihracat yaparak kendisine farklı alternatif pazar oluşturduğundan dolayı yurt içinde piyasa daralması yaşasa da yurt dışında rahatlıkla satışlarını devam ettirme yoluna gidebilir.

İhracat, bir firma için can simidi gibidir adeta. Firma ihracat yaparak kendisine farklı olanaklar yaratabilir. Neden ihracat sorusunun en basit yanıtı bu şekildedir.

İhracat yapan firmaların;

İhracat yapan firmaların T.C. Ticaret Bakanlığı ve teşkilatı her zaman desteklerini vererek onları yalnız bırakmamaktadır.

İHRACAT YAPAN FİRMALAR NE BİLMELİDİR?

Bir ihracatçı firma ihracat yaparken sadece malını yurt dışına satmakla ihracatını tamamlamış sayılmıyor elbette. Dış ticaretin gerektirdiği kuralların ne olduğunu ve bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini çok iyi bilmelidir.

Bu kurallar;

 • Ülkemizdeki dış ticaret mevzuatı ve TCMB genelgeleri
 • Uluslararası kurallar ve bu konuda ICC International Chamber and Commerce’in yayımlamış olduğu kurallar. Bu kurallar bir kanun olmasa da tüm dünyadaki dış ticaret tacirlerinin ve taraflarının uymaları gereken kurallar.

TİM – TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türk ihracatçısının her zaman yanında olan TİM, ihracatçılara çok çeşitli destekler vererek ihracatçının önünü açmaktadır.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ:

 • Türkiye ihracatının özel sektör kanadının en üst örgütü olarak ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 • İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak,
 • İhracat hedef ve politikalarının belirlenmesi çalışmalarında yer almak; belirlenen ihracat hedefine ulaşılması yönünde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Dış ticaretle doğrudan veya dolaylı ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.

TİM Yönetim Kurulunun Görevleri:

TİM Başkanımız Sn. İsmail GÜLLE

İhracatın geliştirilmesine yönelik genel ve sektörel çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, görüş ve önerilerde bulunmak, birlikler ve sektörler arasında temas ve koordinasyonu sağlamak,

 • Hizmetin gerektirdiği taşınmaz alım, satım ve kiralanmasına yönelik olarak karar almak ve Bakanlık onayını müteakip uygulamaya koymak,
 • Bakanlık onayını almak suretiyle yurt dışında ticaret merkezleri kurulması, kurulmuş olanlara ortak olunması yönünde karar almak ve uygulamak,
 • Bütçeyi hazırlamak ve genel kurul tarafından kabul edilen bütçeyi uygulamak, genel kurula sunulmak üzere yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak, gelirler bakımından birliklerin koordinasyonunu sağlamak,
 • İnsan Kaynakları Yönetmeliği çerçevesinde kadro tespit çalışmalarında bulunmak,
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak ve üyeleri toplantıya çağırmak,
 • Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla, genel sekreter ve yardımcılarını atamak.

TİM Denetim Kurulunun Görevleri:

 • Mevzuat ve genel kurul kararları çerçevesinde TİM’in hesap, işlem ve faaliyetlerini devamlı ve düzenli bir şekilde denetleyip üç aylık raporlar yayımlamak,
 • Genel kurul toplantıları için denetim raporları hazırlamak.

 TİM Genel Sekreterin Görevleri:

 • TİM’in işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Kurulun zamanında toplanabilmesi için her türlü hazırlıkları yapmak, genel kurul gündeminin yönetim kurulu tarafından düzenlenebilmesi için gerekli hazırlık ve çalışmaları yaparak, duyurunun bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • TİM’in seçimle işbaşına gelen organlarının toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü hazırlıkları yapmak,
 • Genel Kurulda alınan kararların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu ve sektörler konseyi toplantılarının gündemini başkan veya vekili ile birlikte hazırlamak, gündemi toplantı tarihinden önce üyelere göndermek,
 • Yönetim Kurulu ve sektörler konseyinde alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
 • Genel Kurula sunulmak üzere TİM’in bir yıllık faaliyeti hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak raporun zamanında tanzimi için gerekli her türlü tedbiri almak,
 • Kamu kurumlarınca bilgi istenilen konularda gerekli çalışmaları yapmak, kamu kurumlarına verilecek bilgi hakkında gerektiğinde TİM başkanı veya vekilinin onayını alarak gereğini yerine getirmek,
 • Yıllık gelir ve gider bütçesine ilişkin çalışma yaparak, yönetim kuruluna sunmak,
 • Her ay yönetim kuruluna, aylık gelirler, harcamalar ve finansal işlemler hakkında bilgi sunmak, bütçe dönemi sonunda aktif ve pasif hesaplarını izah eden bilanço ve bilanço döneminde gelir ve gider tabloları ile izahnameleri yönetim kurulunun onayına sunmak,
 • Genel Sekreterlik personelinin disiplin ve sicil amiri sıfatıyla, her kademedeki personeli denetlemek; mevzuat ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuş bulunan birimler vasıtasıyla yerine getirmek,
 • Personelin verimli şekilde çalışabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak, mesai saatlerinde görevleri başında bulunmalarını denetlemek, personel servisince sicillerin usulüne göre düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
 • TİM’in hizmetlerinin yerine getirilmesi için satın alınacak veya yaptırılacak iş ve hizmetlerle ilgili her türlü araç ve gerecin mevzuata uygun olarak teminini, yaptırılmasını, demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
 • Mevzuatın uygulanmasında, birliklerin TİM’e intikal ettirecekleri tereddütlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve yönetim kurulunu bilgilendirmek,
 • Kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri ile bu mevzuat çerçevesinde verilecek talimatların ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
 • TİM’in her türlü evrak ve belgelerinin, gerekli süreler boyunca muhafaza edilmesini sağlamak,
 • TİM’in, Bakanlık ve birlikler ile gerekli koordinasyonunu sağlamak.

Kaynak; https://www.tim.org.tr/tr/kurumsal-timin-gorevleri

TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde görev yapan ihracatçı birlikleri görev almaktadırlar.

REŞAT BAĞCIOĞLU

Ticaretle ilgili alım-satım ve danışmanlık taleplerinizi https://satinalmadergisi.com/ticaritalep/ sayfasından iletebilirsiniz.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds