İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olması ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Yeterlik Bilgileri Tablosunda 2 ayrı iş deneyimi beyanında bulundukları, idare tarafından söz konusu iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun kısımlarının anlaşılamaması nedeniyle 03.05.2023 tarihinde firmalarından yazı ile belge talebinde bulunulduğu ve ilgili belgeleri 10.05.2023 tarihinde idareye sundukları, idarece yapılan değerlendirmede beyan ettikleri iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak beyan ettikleri iş deneyim belgelerinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer verilen benzer iş tanımına uygun olduğu, iş deneyim belgelerinin idarece uygun olarak kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

19.07.2023 tarihli ve 2023/UH.I-998 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan incelemede İdare tarafından İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak belirlenen “Elektronik haberleşme”, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması olarak tanımlanmış olup, söz konusu tanımdan elektronik haberleşmenin elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü görüntünün kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması anlamına geldiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi …………………….Anonim Şirketi’nin teklif bedelinin 58.492.750,00 TL olduğu, bu kapsamda asgari 14.623.187,50 TL iş deneyim tutarını sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi ………………….. Anonim Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda EKAP’a kayıtlı olan 2 adet iş deneyim belgesi beyanında bulunulduğu görülmüş olup, yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “126-M-İST-156-1” ve “47801-M-İST-13-1” sayılı belgelerin beyan edildiği anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından beyan edilen ve EKAP üzerinden teyit edilen “126-M-İST-156-1” sayılı iş bitirme belgesi incelendiğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 25.09.2019 tarihinde düzenlenen belgede işin adının “4. Kısım 4. Bölge Termal Kamera Sistemi Alımı”, işin türü ve miktarının belgede “4. Kısım 4. Bölge Termal Kamera Sistemi Alımı / Mal Alımı / 1 Adet”, yüklenici iş ortaklığında başvuru sahibi isteklinin ortaklık oranının “%25” olduğu, işin kabul tarihinin “11.09.2019”, ihale tarihinin “20.12.2018”, sözleşmenin tarihinin “11.02.2019”, belge tutarının “6.950.000,00 USD” olduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen söz konusu belgeye konu ihaleye ilişkin İdari Şartname incelendiğinde, işin mal alımı ihalesi olarak ihale edildiği ve termal kamera sistemi alımı işi olduğu, işin türü ve miktarının anılan Şartname’nin ekinde malzeme listesi şeklinde hazırlanan tabloda termal kamera sistemi olarak belirtildiği görülmüştür.

Ayrıca iş deneyim belgesine konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde ihalenin konusunun “Bu şartname ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin sorumluluk alanındaki bölgelere şartname eklerinde belirtilen; lokasyon, adet ve görüntü aktarımı yapılacak merkez bilgileri doğrultusunda termal kamera sistemlerinin kurulumlarının yapılması planlanmıştır. Kurulacak sistemler anahtar teslim olarak kurulacak olup şartname içeriğinde tüm malzemelerin teknik özellikleri, denetim ve muayene metotları, garanti şartları ve ilgili diğer hususlar belirtilmiştir” olarak,

Anılan Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 2’nci maddesinde ihalenin amacının ve kapsamının “2.1 Amaç ve Kapsam

2.1.1 Termal Kamera Sistemi teknik şartnamesi ile Asayiş ve Güvenliğe katkı sağlamak, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinlik sağlamak, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtları araştırarak incelemek ve hukuki delilleri temin etmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis – Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamını sağlaması amaçlanmaktadır.

2.1.2 Termal Kamera Sistemi teknik şartnamesi ile İl/İlçe genelindeki kavşak ve noktalar ile il/ilçe KGYS Merkezi arasında kurulacak olan ana omurga üzerinden veri ve görüntü iletişimini sağlayan, IP tabanlı, gelişmeye ve büyümeye açık, güçlü bir omurga kurmayı, kamera görüntüleri il/ilçe KGYS merkezi dışında Ana ve Ek Hizmet Binaları veya Polis Merkez Amirliklerinde idarenin talebi doğrultusunda izlenebilmesi amaçlanmaktadır.

2.2 Tanımlar

Aşağıdaki ifadeler teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe işbu maddede belirtilen anlamları taşıyacaktır.

2.2.1 Termal Kamera Sistemi: Termal Kamera Sistemi bu teknik şartname eki olan EKÇ Malzeme Alım Özet Listesinde belirtilen Termal kameraları ve bu kamera görüntülerinin KGYS Merkezleri / Tali İzleme Merkezlerinden izlenmesi, kaydedilmesi ve yönetilmesi için yine EK-Ç’de belirtilen her birim için detaylı şekilde verilen malzemelerden oluşan sistemdir.

….

2.2.11 Malzeme/Donanım: Teknik şartname kapsamında Sistemler’in tamamında kullanılan cihazları ve ürünleri (kamera, switch, adaptörler, modem, yeraltı elektrik ve data kablosu, topraklama sistemi, direk, direk müdahale kapak ve kilidi, kabin, direk ankrajı, kayıt cihazı, KGK, kontrol kutusu, kontrol ünitesi…) ifade eder.

2.5 Kamera Kayıt, Kontrol ve görüntüleme Sistemi Genel İşleyişi

2.5.1 Bu teknik şartnamenin Network Video Kayıt Ünitesi (NVKÜ) başlığı altında tarifi yapılan NVKÜ’ler teklif edilecektir.

2.5.2 Proje kapsamında temin edilecek her bir kamera, termal ve gündüz görüşü görüntülerinin her biri için ayrı ayrı en iyi görüntü kalitesinde (kameraların desteklediği en yüksek çözünürlük, en yüksek frame değeri vb) kayıt yapacaktır. Kayıt termal ve gündüz görüş kamerasının her biri için ayrı ayrı en az 30 (otuz) gün olacaktır… ” olarak belirtildiği görülmüş olup,

Söz konusu belgeye ilişkin ihaleye ait ihale dokümanında aktarılan düzenlemelerden işin termal kamera sistemi alımı işi olduğu, teknik şartnamede termal kamera sisteminin elde edilen kamera görüntülerinin ilgili merkezler tarafından izlenmesi, kaydedilmesi ve yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin temininden oluşan sistem olduğu, işin konusunun termal kamera sistemlerinin kurulumlarının yapılması, kurulacak sistemlerin anahtar teslim olarak kurulacağı, şartnamede belirtilen tüm malzemelerin teknik özellikleri çerçevesinde denetim ve muayene işlemlerini kapsadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda söz konusu belgeye konu termal kamera sistemi alımı işinin başvuruya konu ihaleye ait benzer iş olarak belirlenen elektronik haberleşme sistemi tanımı içerisinde değerlendirilebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükümlerinde; iş bitirme belgesinin düzenlemesinde belge tutarının, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç varsa iş artışları sözleşme bedeline eklenmek suretiyle bulunacağı, iş bitirme belgesi tutarının herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan belirleneceği, yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; iş bitirme belgesi tutarında, sözleşmenin bağıtlandığı para birimi cinsinin esas alınacağı, belgenin düzenlenmesinde bu para biriminin başka bir para birimi cinsine çevrilmeyeceği, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde ya da ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kesin kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerdeki toplam tutarın tam olarak dikkate alınacağı, iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarının iş ortaklığındaki hisse oranı dikkate alınarak belirleneceği, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarının belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncelleneceği, 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan diğer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncelleneceği, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak ise; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, belgeye konu işin ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan diğer işlere ilişkin belgelerin ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine ilişkin belge tutarı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesi gereğince, sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek güncellendiğinde, anılan istekli tarafından teklif verdiği her bir kısım için istenilen iş deneyimi tutarını karşıladığı, sözleşmenin konusunun sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının karşılandığı görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş bitirme belgesine konu işin, termal kamera sistemi alım işi olduğu, incelemeye konu ihalenin wifi sistemi bakım – onarım – altyapı kurulumu ve işletilmesi işi, benzer işin ise elektronik haberleşme sistemleri kurulumu ya da bakım-onarımı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu belgenin benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının ihalede istenilen iş deneyimi tutarını karşıladığı anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds