Kat veya Arsa Karşılığı Yapım İş Deneyim Tutarının Tespiti ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 07.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzincan Merkez Hayrettinpaşa İlkokulu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Selkay İnşaat Nak. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.07.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.07.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.07.2022 tarih ve 34042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/764 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, özel sektöre veya organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olarak düzenlendiğinin incelenmesi gerektiği, mevzuata uygun olarak düzenlenmeyen iş deneyim belgesinin sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

24.08.2022 tarihli ve 2022/UY.II-1003 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Erzincan Merkez Hayrettinpaşa İlkokulu Yapım İşi” olduğu, 07.07.2022 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 12 adet ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği, 8 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde Eday Yapı İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Selkay İnşaat Nakliyat Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde, gerçek kişilere veya anılan maddenin 1’inci fıkrasında belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenleneceği, belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenlerin ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanacağı,

Anılan Yönetmelik’in 45’inci maddesinde, iş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvuracakları,

Aynı Yönetmelik’in 46’ncı maddesinde, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ının esas alınacağı,

Aynı Yönetmelik’in 47’nci maddesinde, yüklenicilere; yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”nin belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenip verileceği hüküm altına alınmıştır.

Eday Yapı İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Bilgiler” satırının “Ekap’ta kayıtlı olan İş deneyim belgesi kısmında “21803-Y-KAİ-19-1” bilgisine yer verildiği,

İstekli tarafından iş deneyim belgesine ilişkin beyan edilen bilgi EKAP’tan sorgulandığında, belge üzerinde yer alan bilgilerden işin adının “mesken bina inşaatı”, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme Çerçeveli Perdeli Sistem Bina İnşaatı”, belgeye konu işin esaslı unsurunun “B Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup”, sözleşme tarihinin “15.05.2018”, işin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihinin “21.11.2019”, belge tutarının “7.225.152,00” olduğu ve açıklama bölümünde “Erzincan İli Merkez Osmanlı Mahallesi 165 ada 3 parsel numaralı taşınmazın A Blok 2492 m², B Blok 2476 m², C Blok 2492 m² ve D Blok 2492m² olmak üzere toplam 9952 m² olan inşaatların ruhsat yılı olan 2019 yılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’ine göre III.B grup yaklaşık maliyeti olan 1210,00 TL ile çarpılması sonucunda 12.041.920,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmıştır.

III. Sınıf B Grubu Yapılar İnşaatın Yüzölçümü: 9.952,00 m² Yapı Birim Maliyeti: 1.210,00 TL / m²” bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca Eday Yapı İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye 10.12.2019 tarihli ve “21803-Y-KAİ-19-1” sayılı EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesi, anılan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden Erzincan 1. Noteri tarafından düzenlenmiş “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsatı ile Erzincan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş iş yeri tescil belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

İstekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, Erzincan 1. Noteri tarafından düzenlenen “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nin 15.05.2018 tarihinde imzalandığı, yapı ruhsatlarında belirtilen inşaatın toplam yüzölçümünün 9.952 m2 olduğu, 10.12.2019 tarihli ve “21803-Y-KAİ-19-1” sayılı iş deneyim belgesinin Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenip Belediye Başkanı tarafından onaylandığı görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesi hükmü dikkate alınarak, 10.12.2019 tarihli ve “21803-Y-KAİ-19-1” sayılı iş deneyim belgesine ilişkin belge tutarı hesaplandığında, anılan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen inşaatın toplam yüzölçümü (9.952 m2) ile sözleşmenin imzalandığı 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’inde yayımlanan “III. Sınıf – B Grubu Yapılar” ın yapı birim maliyetinin (966,00 TL) (9.952 m2 x 966,00 TL = 9.613.632,00 TL) çarpımı neticesinde elde edilen tutarın 9.613.632,00 TL olduğu, anılan tutarın yüzde altmışı olan (9.613.632,00 x 0,60 = 5.768.179,20 TL) 5.768.179,20 TL tutarının da iş deneyim belge tutarı olduğu tespit edilmiş olup 10.12.2019 tarihli ve “21803-Y-KAİ-19-1” sayılı iş deneyim belgesinde yer alan (7.225.152,00 TL) tutarın belgeyi düzenleyen Erzincan Belediyesince yanlış hesaplandığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiğine ve B – III grubu işler veya B – III grubu yapım işlerin benzer iş olarak kabul edildiğine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Eday Yapı İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen 10.12.2019 tarihli ve “21803-Y-KAİ-19-1” sayılı iş deneyim belgesi dikkate alındığında, belgenin ihalede belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, inceleme kapsamında tespiti yapılan belge tutarının (5.768.179,20 TL) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi hükümleri uyarınca güncellenmiş tutarının 26.117.933,44 TL olduğu tespit edilmiş olup anılan isteklinin teklif bedelinin (22.871.000,00 TL) yüzde ellisinden fazla olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, Eday Yapı İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen 10.12.2019 tarihli ve “21803-Y-KAİ-19-1” sayılı iş deneyim belgesinin Erzincan 1. Noteri tarafından düzenlenmiş “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsatı ile Erzincan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş iş yeri tescil belgelerinde yer alan bilgileri üzerine Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenip Belediye Başkanı tarafından mevzuata uygun olarak onaylandığı ve EKAP kaydının gerçekleştirildiği, her ne kadar, iş deneyim belgesi üzerinde yer alan iş deneyim tutarının idarece yanlış hesaplandığı tespit edilmiş olsa da anılan belgenin tespiti gerçekleştirilen belge tutarı ile yeterlik kriterine ilişkin şartları sağladığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds