Laboratuvar İhalesinde Miadı Dolan Kitlerin Değiştirilmesi ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale dokümanında Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesinde “ … Reaktif ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirecektir….” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemenin istekliler açısından öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkaracağı, bu durumun  ihale mevzuatına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

27.04.2023 tarihli ve 2023/UH.II-691 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihaleleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde “60.1. Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihalesi kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların sözleşmede belirtilen süre boyunca idarenin laboratuvarında kurulu bulundurulması ve yüklenicinin sözleşmede öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlanabilir. … 60.3. … İdarelerce ihale dokümanında toplam test sayısının yanı sıra her bir kitin test sayısının gösterilmesi, kitlerin test sayısı belirlenirken 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24’üncü maddesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” açıklaması,

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.05.2023; işi bitirme tarihi 30.04.2025 9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

İhale dokümanı içeriğinde yer alan “Klinik Immunokimya Otoanalizor Hizmet Alımı Cihazı Teknik Şartnamesi” başlıklı belgenin “Cihazda Kullanılacak Olan İmmünokimya (Rutin+Acil İmmünokimya, Eusa ve Kardiyak Belirteç ile Birlikte) Kitlerinin Tıbbi ve Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünde“…4.4. Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miatları teslim tarihinden itibaren en az 4 ay miadlı olacak ve hastanenin talebi doğrultusunda aylık fatura kesimiyle birlikte istendiğinde 2 aylık stok miktarları 15 iş günü içerisinde hastaneye teslim edilmelidir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler, kitler ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Firma rutin çalışmayı ve sonuç verme sürelerini aksatmayacak şekilde kit stoğu bulundurmalı, kit bulunmaması durumunda aksayan testleri laboratuvarın uygun göreceği belli kalite standartlarına sahip bir dış laboratuvarda sonuç verme sürelerini aksatmayacak şekilde çalıştırmalıdır. Dışarıda çalışılan testlere ait iç ve dış kalite kontrol sonuçlarını da temin etmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamalarından; kit karşılığı geçici cihaz temini ihalelerinin, kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların sözleşmede belirtilen süre boyunca idarenin laboratuvarında kurulu bulundurulması ve yüklenicinin sözleşmede öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlanabileceği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde; 14 kısımdan oluşan ihalenin başvuru konusu edilen 12’nci kısmında sonuç karşılığı immunokimya testleri alımının gerçekleştirildiği,

Teknik Şartname’de ihale konusu iş kapsamında alımı yapılacak kitlerin miadının 4 aydan az olmaması gerektiğinin ve miktarı ne olursa olsun kitlerin 3 ay öncesinden haber verilmesi kaydıyla yüklenici tarafından uzun miadlı olanlarla değiştirilmesi gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihale kapsamında alımı yapılan toplam kit çeşidine ve sayısına ihale dokümanında yer verildiği, Şartname düzenlemelerine göre idarenin talebi doğrultusunda aylık fatura kesimiyle birlikte yükleniciden 2 aylık stok miktarının 15 iş günü içerisinde teslim edilmesinin istenebileceği, reaktif ve kitlerin son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde idarece yükleniciye haber verilmesi kaydıyla miktarı ne olursa olsun anılan yüklenici tarafından söz konusu reaktif ve kitlerin uzun miadlılarla değiştirmesi gerektiğine yönelik Şartname düzenlemesinin istekliler açısından belirsizlik yaratacağı, bu düzenlemenin yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stoklama yönetimleri gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ayrıca sorumluluklar yüklenmesine sebep olabileceği, diğer bir ifadeyle, istekliler tarafından teklif edilen kit miktarından daha fazla kitin yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu doğurabileceği, mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale dokümanında isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini sağlayacak öngörülebilir düzenlemelere yer verilmesi gerekirken söz konusu düzenlemenin yüklenici aleyhine yorumlanabilecek nitelikte belirsiz ve sınırsız bir düzenleme olduğu,

Bunun yanı sıra, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanılacak kitlerin kullanım süreleri dikkate alınarak yükleniciden talep edilmesi, bunların stoklanması ve sevk edilmesi işlemlerinden idarenin sorumlu olduğu, ihale dokümanında hastanelerin ortalama kit tüketimleri gibi hususlara ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, idarenin şikayete cevabında da bu hususlara ilişkin açıklayıcı bir bilgi verilmediği, ihale konusu kitlerin miatlarına üç aylık süre var iken bu süreçte kullanmak yerine yükleniciye iade edilmek suretiyle hem kaynak israfına hem de yüklenicinin zarara uğratılmasına neden olunacağı, bu çerçevede, başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemesinin isteklilerin sağlıklı teklif oluşturmasını engelleyecek ve sözleşmenin ifasında yükleniciyi haksız zarara uğratabilecek bir nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuruya konu iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 12’nci kısmının iptali gerekmektedir.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds