Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik: ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Yeşil Dönüşüm’ Destek Programları, Öncelikli Yatırım Konuları Kapsamına Dahil Edildi

Alım - Satım

Gül Saldıraner
Gül Saldıranerhttp://www.eg-econsulting.com
İşletme Lisans derecesine sahip olan Gül, Gemi ve Yat İnşa Sektöründe 25 yılı aşkın süredir muhasebe, finans, denetim ve yönetim alanlarında deneyimine sahiptir. Mega Yat Sektörünün lider kuruluşlarından olan uluslararası bir firmada, CFO, GM ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) lisansları ile Entegre Raporlama ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı sertifikaları sahibidir. EG Danışmanlık’ta, işletmelerin büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve sürdürülebilir değer yaratmak üzere Yönetim Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

20 Nisan 2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren 7108 Sayılı Karar ile, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır. Buna göre; ‘Dijital Dönüşüm Destek Programı’ ve ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar ile ve bazı Ar-Ge ürünlerin/parçaların üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına eklenmiştir.

7108 Sayılı Karar kapsamda yapılan değişikliklere ait detayları aşağıda bulabilirsiniz.

 • Madde 1

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 15 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 inci (Tanımlar) maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki iki tanım eklenmiştir:

“(o) Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

(ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,” ifadeleri eklenmiştir

Bu maddede, Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı’nın hangi yatırımları kapsadığına dair çerçeve belirlenmiş olup; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek uygulama usul ve esaslarının, sırasıyla Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü  ile Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce  yürütüleceği bildirilmektedir.

 • Madde 2

Kararın 5 inci maddesinin (Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite) 3 üncü fıkrasına:

“Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

Bu kapsamda, Maddi Olmayan Duran Varlıklar (marka, lisans, know-how vb.)için getirilmiş oranının bu iki destek programı için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 • Madde 3

Yine aynı kararın Faiz veya kâr payı desteği  başlıklı madde 11/1-g bendi ve 11/ 3 fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle bu kapsamda sağlanan yatırımların ‘Faiz ve kar payı’ desteğinden faydalanılması hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Madde 4

Yine aynı kararın Öncelikli Yatırım Konuları başlıklı  başlıklı madde 17/1-h bendi  aşağıdaki şekilde genişletilerek değiştirilmiş ve 17/1 fıkrasına  (ee) ve (ff) bentleri eklenmiştir.

 • “h) TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.”
 • “ee) Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.
 • ff) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.”

Bu madde ile yukarıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konularına ilave edilerek, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında 5.Bölge Destekleri ile desteklenebileceklerdir. Ancak yatırımın 6.Bölgede olması dolayısıyla bulundukları bölge desteklerinden faydalanabilirler.

 • Madde 5

Aynı Kararın, “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı EK-2B sayılı bölümün 9 numaralı dipnotuna ise aşağıdaki ilave bent eklenmiştir.

“i) US-97 Kodu: Ol12.0.1O olan tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.”

Bu kapsamda, belirtilen yatırımlar bulundukları bölgelerdeki desteklerden faydalanabilirler.

 • Madde 6

Aynı Kararın ‘”TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı EK-4 sayılı ekinin I/A bölümü 4ve 5 bentleri değişmiş olup, YENİ DÜZENLEME aşağıdaki gibidir.

Ek-4

Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

I- Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar

 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi

4(Değişik: RG-20/4/2023-32169) 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 altındaki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.

5- (Değişik:RG-29/6/2021-31526) (Değişik: RG-20/4/2023-32169) Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 ve üstündeki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).

 • MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Gül SALDIRANER

SMMM, BD

https://www.eg-econsulting.com

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Dijital Pazarlama Çözümleri
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds