Yetkili Satıcılık Belgesinin, Satış Bayisi Tarafından Düzenlenmesi ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Iğdır Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 28.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Lastiği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oba Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 20.01.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.01.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.02.2023 tarih ve 77688 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi kapsamında sunmuş olduğu yetkili satıcılık belgesinin imalatçı tarafından verilmediği, anılan isteklinin imalatçı ile bir ticari ilişkisinin olmadığı, sadece satış bayisi unvanı olan ve yetkisi olmayan bir lastik bayisinden belge düzenlettirilerek yetki belgesinin sunulduğu, dolayısıyla sunulan belgenin geçersiz veya eksik olarak değerlendirilmesi ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

22.03.2023 tarihli ve  2023/UM.II-511 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

 1. a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

(2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisini gösteren belgeler” başlıklı 58’inci maddesinde “58.1. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, adayın veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte, idarelerin aşağıdaki üç belgeyi birlikte istemesinin zorunlu olduğu; aday veya isteklinin ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacağı öngörülmüştür.

58.2. Bu belgeler şunlardır:

 1. a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.

58.3. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 1. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 1. d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
 3. f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
 4. g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

58.4. İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi (Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve mühimmat değil ise (d), (e), (f) ve (g) alt bentlerinde yer alan belgelerin belirtilmesi gerekmemektedir. Ayrıca alım konusunun fidan, çiçek, tohum gibi mallar olması durumunda sadece alt bentlerdeki uygun belgeler istenebilir.); adayın veya isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir. Ancak kontrole tabi liste kapsamında bulunan harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşça verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgesinin sunulmak zorunda olduğu ayrıca belirtilecektir. Aday ve istekli tarafından sunulan belgelerin üretim konusu veya belge konusu mamul itibarıyla adayın veya isteklinin alım konusu malların üretimini gerçekleştirebileceklerini göstermesi gerekmektedir. İhalenin, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesi olmaması durumunda da, adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösterebileceği belgelerden biri olarak “kapasite raporuna” veya “imalat yeterlik belgesine” yer verilir. Bu durum, Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 40 ıncı maddesinin yedinci ve onikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmemektedir. Kapasite raporunun, adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösterebileceği belgelerden biri olarak yer verildiği durumlarda, üretim kapasite miktarına ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

58.5. İdare tarafından yetkili kurumdan ve kuruluştan alınan yazı veya yetkili kuruluşun açıklaması ya da mevzuat değişikliği ile bu belge veya belgelerin alım konusu mala ilişkin olarak düzenlenmediğinin belirlenmesi durumunda sadece düzenlenmesi devam eden belgeler istenir. Ayrıca idareler tarafından yetkili kurumdan veya kuruluştan adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren bir başka belge düzenlendiğine yönelik yazılı bir görüş alınması veya bu konuya ilişkin yetkili kurumun veya kuruluşun bir açıklaması bulunması ya da mevzuatta hüküm bulunması durumunda bu belgeye de yer verilir. Bu konuya ilişkin yazışmalar ve açıklamalar ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

58.7. İhale komisyonu aday veya istekli tarafından imalatçı olduğunu tevsik etmek üzere sunulan belgeler konusunda tereddüde düşmesi durumunda yetkili kurumdan veya kuruluştan görüş alabilir.

58.8. Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 1. a) Adı: ARAÇ LASTİĞİ ALIMI
 2. b) Türü: Mal alımı
 3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

 1. d) Kodu:
 2. e) Miktarı: 25 KALEM ARAÇ LASTİĞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YEDEK PARÇA AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir.

Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

 1. a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,…” düzenlemesi yer almaktadır.

19.01.2023 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, 28.12.2022 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan şikâyete konu ihalede EKAP üzerinden 3 adet ihale dokümanı indirildiği ve ihaleye 2 isteklinin katıldığı, idare tarafından her iki isteklinin de teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, ihalenin Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Oba Otomotiv İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümlerinde, alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği,

bu hususun yeterlik kriteri olarak belirlenmesi durumunda idarelerin aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri, aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri, aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise bu belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini birlikte istemesinin zorunlu olduğu; aday veya isteklinin ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (b) bendinde yetkili satıcı belgesinin sunulması durumunda yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine yönelik açık bir düzenleme yapıldığı, bu hususun ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüştür. Öte yandan başvuru sahibi istekli tarafından dokümana yönelik herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler” bölümünde “Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş”, “Yetkili satıcı belgesi, Bayram Lastik Oto. Turz. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.”, “Belgenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihi”, “25.04.2019, 07, 25.04.2023” beyanına yer verildiği görülmüştür.

İhale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, Bayram Lastik Otom. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 25.04.2019 tarihinde düzenlenmiş “ Van Bölgesi bayisi olduğumuz “petlas” marka lastiklerin satış temsilcisi olarak;

(Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) resmi kurumlara lastik satışı, satış sonrası servis, ihalelere girmeye yetkili kılınmıştır.” ifadelerine yer verilen yetkili satıcı/temsilci belgesinin sunulduğu,

anılan yetkili satıcı/temsilci belgesinin Bayram Lastik Otom. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kaşesi basılmak suretiyle imzalandığı,

ayrıca ek olarak Bayram Lastik Otom. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Petlas) tarafından düzenlenmiş yetkili bayi belgesinin sunulduğu,

belge üzerinde “Aşağıda unvanı yazılı firma, yetkili bayimiz olup Petlas marka lastikleri satmaya yetkilidir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Gerekli incelemenin yapılabilmesi için, 08.03.2023 tarihli ve E.33357 sayılı Kurum yazısı ile Petlas Lastik San. Tic. A.Ş.ye gönderilen yazıda

“…İncelenmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak, üreticisi olduğunuz Petlas marka lastikleri satmaya yetkili kılınan ve “Yetkili Bayi Belgesi” verilen bir bayinizin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan bir ihalede söz konusu lastikleri teklif etme ve satma yetkisini yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgesi düzenlemek suretiyle başka bir şirkete verme yetkisinin olup olmadığına, bir başka ifadeyle yetkili bayinizin başkasını yetkili veya temsilci kılma yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunda bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.” ifadelerine yer verilerek gerekli bilgi ve belgeler istenilmiştir.

16.03.2023 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda

“Üreticisi olduğumuz Petlas marka ürünlerin, Türkiye de 81 ilde münhasır tabelalı satış mağazalarından oluşan bayilik sistemi mevcut olup, bayilerimizin iştirak edecekleri kamu ihalelerini, şirketimiz genel müdürlük organizasyonunda yer alan yetkilendirilmiş birim müdürlüğüne bildirerek, ihaleye girmeye ve belgelerini kullanmaya yetki talep etmektedir.

Her ihale için; ihaleyi yapan idarenin adı ve ihale tarihiyle birlikte bayimiz adına yetki belgesi düzenlenmekte, düzenlenen yetki belgeleri Evrak sayı numarasıyla takip edilmektedir.

Verilen bu “Yetkili Satıcılık Belgeleri” yalnızca yetki verilen ihaleye ait ve sınırlı olmakla birlikte, sadece Yetki verilen Bayi için geçerlidir. Bayilerimizin başka bir yetkili veya temsilci kılma yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır.

Bu amaçla düzenlemiş olduğumuz örnek yetki belgeleri (2 adet) ve kayıtlı evrak defter sayfası ekte sunulmuştur. Tüm belgelerimiz Şirket adına Yetkisi olan Yönetici veya Yönetimi tarafından imzalıdır. Haricinde imzalı belgeler kontrolümüz dışındadır…” ifadelerine yer verildiği, belge ekinde ise örnek 2 adet yetki belgesi ve ilgili belgelerin gönderildiği görülmüştür.

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (b) bendinde istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise istekli tarafından yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine yönelik açık bir düzenleme yapıldığı, bu hususun ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüştür.

Petlas Lastik San. Tic. A.Ş.nin yukarıda yer verilen cevabi yazısından anlaşılacağı üzere,

Petlas Lastik San. Tic. A.Ş.ninher ihale için ayrı olarak ihaleyi yapan idarenin adı ve ihale tarihiyle birlikte bayi adına yetki belgesi düzenlenmekte oldukları,

söz konusu yetki belgelerinin evrak sayı numarasıyla takip edildiği, verilen “Yetkili Satıcılık Belgeleri”nin yalnızca yetki verilen ihaleye ait ve sınırlı olduğu ve bayilerinin başka bir yetkili veya temsilci kılma yetkisinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde yapılan incelemede,

anılan istekli tarafından Bayram Lastik Otom. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Petlas) tarafından düzenlenmiş yetkili bayi belgesinin ve Bayram Lastik Otom. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş olan yetkili satıcı/temsilci belgesinin sunulduğu görülmüş olup,

yetkili satıcı belgesi başlıklı belgede Petlas Lastik San. Tic. A.Ş. tarafından verilmiş bir evrak numarası, ihale adı, İKN, ihaleyi yapan idarenin adı vb. bilgilerin yer almadığı ve belgenin sadece Petlas marka lastikleri satmaya yetkili olan bir bayi tarafından düzenlendiği tespit edilmiştir.

Netice itibariyle,

Petlas Lastik San. Tic. A.Ş.nin cevabi yazısında yer alan “ Verilen bu “Yetkili Satıcılık Belgeleri” yalnızca yetki verilen ihaleye ait ve sınırlı olmakla birlikte, sadece Yetki verilen Bayi için geçerlidir. Bayilerimizin başka bir yetkili veya temsilci kılma yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır.” ifadesinden hareketle,

Petlas marka lastikleri satmaya yetkili olan bayi (Bayram Lastik Otom. Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından, ihale üzerinde bırakılan Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenmiş yetkili satıcı/temsilci belgesinin mevzuata uygun ve geçerli bir belge olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 27.654,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 27.654,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Cemsar Temizlik İnşaat Gıda Medikal Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds