1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Nedir ? Kimler Başvurabilir ? Neden Başvurmalı ? Başvuru Süreci Nasıldır ?

Alım - Satım

Doç Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
Doç Dr. Zümrüt ECEVİT SATIhttps://avesis.istanbul.edu.tr/zsati/yayinlar
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Doçentliğini Üretim Yönetimi alanından almıştır. Aynı zamanda Üniversitede ENUYGAR (Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi) Merkez Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Fakültenin birim kalite temsilcisidir. Üretim Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon, Ar-Ge Yönetimi, Yeni Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm ve Elektronik İş alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Yüksek lisans tezini “Tam Zamanında Üretim” , Doktora tezini “Tedarik Zinciri Yönetimi” alanında gerçekleştirmiştir. Üniversite ve fakültenin stratejik plan çalışmalarına destek vermektedir. “İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi, Ar-Ge, Marka Yönetimi ve Stratejik Yönetim” ve “Yeni Dijital Teknolojiler ve Dijital İnovasyon Yönetimi: Dijital Beceriler-Geleceğin Meslekleri” kitaplarının yazarıdır. Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve Kadın Girişimciliği alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınları bulunmaktadır. Beyoğlu Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği’nin ortaklığında gerçekleştirilen İSTKA’nın “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen “Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” projesine danışmanlık yapmıştır. İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği arasındaki “Kapalıçarşı’nın Bilgi Yönetim Sistemi ile Dönüşümü” Projesi kapsamında Proje Koordinatörlüğünü üstlenmiştir. TÜBİTAK 1002 “Dijital İnovasyonda Etkili Olan Bireysel ve Örgütsel Unsurların Saptanması: Yerleşik Şirketlerde Nitel Bir Analiz” ile Avrupa Birliği Erasmus + KA220 “Digital Diplomacy: Building the Common Future with Technology” projelerindeki görevleri devam etmektedir. Öğrenciler arasında öğrenmeyi etkinleştirmede bir model olarak “New Learning Chain: Student to Student” (Instagram: new.learning.chain) platformunun kurucusudur.

Bu proje; Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır. Yenilik ise, bir fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da yeni ve satılabilir bir ürüne veya sürece dönüştürmeye yönelik bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari faaliyeti ifade eder.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Bu proje çağrılı olarak yürütülmektedir. Çağrılı destek programı, yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

1501 Sanayi Ar-Ge Projelerine Kimler Başvurabilir

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.
 • Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
 • KOBİ Beyannamesi okunmalıdır.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Konusu:

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Şekli ve Oranı:

Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Yılda 2 kez –6 aylık periyotlarla

2 aylık başvuru süreleri (Ocak-Şubat) ve (Temmuz-Ağustos)

4 ay değerlendirme süresi olan proje çağrıları açılması öngörülmektedir.

Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

1501 Sanayi Ar-Ge Proje Amaçları:

Bu proje kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
 • yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
 • güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
 • ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

1501 Sanayi Ar-Ge Projelerinde Dikkate Alınacaklar:

Proje önerileri hazırlanırken aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasının karşılanması değerlendirme aşamasında dikkate alınmaktadır. Bunlar:

 • Çağrı dönemlerine özgü özel koşullara dikkat edilmelidir.
 • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
 • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
 • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
 • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri kapsamında desteklenen gider kalemleri:

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Başvuru Süreci:

 • Proje önerileri PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) (http://eteydeb.tubitak.gov.tr) üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.
 • Programa çağrının açık olduğu dönemlerde 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri RED NEDENLERİ

 • Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olması ve kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmaması,
 • Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısının olmaması. Projedeki Ar-Ge çalışmalarının hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacak olması.
 • Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığının olmaması,
 • Projenin üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir proje olması,
 • Projenin başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı bir proje personelinin bulunmaması,
 • Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan projenin tekrar sunulmuş olması.
 • Proje önerisinde sunulan bilgilerin projenin değerlendirilebilmesi için yetersiz ve kısıtlı düzeyde bilgi olması.
 • Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile sunulan gider kalemlerinin nitelik ve nicelik olarak uyumlu olmaması, gerçekçi bir bütçe planlaması yapılmaması. Bütçe kalemlerinin büyük çoğunluğunun Ar-Ge çalışmalarına katkısı olmayan gereksiz ve fazla taleplerden oluşması.

Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Dijital Pazarlama Çözümleri
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds