Elektronik İhalede Limitler Kalkıyor

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

ELEKTRONİK İHALEDE LİMİTLER KALKIYOR

Dr. Mehmet ATASEVER

  1. Elektronik İhale (EKAP)

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının e-ihale yöntemi ile karşılandığı alımlarda, e-ihale yapabilmek için uygulanan parasal limitler 2 Ocak 2019’ da tamamen kalka­cak. Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programında yer alan e-ihalelerin yaygınlaştırılmasıyla bürokratik süreçlerin azaltılması ile iş ve iş­lem maliyetlerinin
düşü­rülmesi amaçlanıyor.

4734 Sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesine göre; 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Mal Alımı İhale­leri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’n­de düzenlenen alım sisteminden farklı bir usul ile alımların elektro­nik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmış ancak sisteme idarelerin ve isteklilerin alışma süreci göz önünde bulundurulmuştur. Başlangıç aşamasında yalnız­ca yaklaşık maliye­ti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ve açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin getirilen yeni usul ile yapılabilmesi yolu benimsenmiştir. Daha sonra, bu limitler 19.06.2018 tarihli ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler ile mal alımları için 4734 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına, hizmet alımları için ise anılan Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına çıkartılmıştır. Yapım işlerinin EKAP kapsamında yapılması ise 01.01.2019 tarihinden itibaren kapsama alınması planlanmıştır.

Yeni uygulamada elektronik ortamda alınan tekliflerin değer­lendirilmesine ilişkin isteklilerin beyanı esas alınarak işleyen bir teklif hazırlanması ve değerlendi­rilmesi süreci kurgulanarak, ihaleye katılım işlemlerinin kolaylaştırılması ve ihale sürecinin hızlandırılması amaçlanmış, bu suretle elektronik ihale uygulamasının etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

İhaleye katılım aşamasında isteklilerin teklif mektubu ekinde bulunan yeterlik bilgileri tablosunu doldurarak, katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin beyanda bulunmak suretiyle ihale­ye katılmaları sağlanmakta ve ihaleye teklif verebilmek için anılan kriterlere ilişkin belgelerin sunulması zorunluluğu ortadan kaldırıl­maktadır. Bu çerçevede, yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirme­nin isteklilerin beyanları üzerinden yapılması, beyana konu belge ve bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerin­den sorgulanması suretiyle doğruluğunun araştırılması, bu şekilde sorgulanamayan belge ve bilgilere ilişkin tevsik işleminin ise beyan sahibinin söz konusu belgeleri komisyon kararı alınmadan önce idareye sunması suretiyle yapılması öngörülmüştür.

Bu değişikliklerin işleyebilmesi için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine, anılan ihalelerde kullanılmak üzere yeni bir idari şartname ve teklif mektubu standart formları eklenmiş, Yönetmelik ekinde bulunan bazı standart formlar da değiştirilmiştir.

Bu yöntemin uygulanacağı ihalelerin kapsamına ilişkin olarak alımın niteliği, ihale usulü ve ihalenin yaklaşık ma­liyeti olmak üzere üç ayrı kriter be­lirlenmiş ve her üç kriterin de bir arada bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Alımın niteliğine ilişkin kri­ter doğrultusunda, ihale konu­sunun bir mal veya hizmet alımından oluşması ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği veya Hizmet Alımı İhaleleri Uy­gulama Yönetmeliği kapsamın­da ihalenin yapılması gerekmekte olup, yapım işlerinin 01.01.2019 tarihinden itibaren kapsama alınması planlanmıştır. Yapılan değişiklikle özel imalat süreci gerektiren mal alımları da kapsama alınmıştır.

İhale usulüne ilişkin e-ihalelerde belirlenen kriter doğrultusunda, yalnızca açık ihale usulü ile yapılan alımlar bu yöntem ile gerçekleştirilebilecek olup, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin bu yöntem ile yapılması mümkün değildir. Ancak ihale usulüne ilişkin olarak da yine kapsamın genişletilmesine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılmış ve 02.01.2019 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarında da tekliflerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesinin yolu açılmıştır.

İhalenin yaklaşık maliyetine ilişkin kriter doğrultusunda ise bel­li bir üst limit belirlenmiş ve belirlenen limitin altında kalan ihalelerin bu yöntem ile yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Belirlenen limit çerçevesinde bu yöntemin kullanılabilmesi için alımın yak­laşık maliyetinin mal alımları için 4734 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya altında, hizmet alımları için ise anılan değerin yarısının altında kalmasıdır. Bununla birlikte, 02.01.2019 tarihinden itibaren anılan kriter ortadan kaldırılarak, ihalelerin yaklaşık maliyete ilişkin herhangi bir üst limite tabi olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesinin önü açılmıştır.

Elektronik İhale Yönteminin Getirdiği Yenilikler

  • İhale dokümanı, EKAP üzerinden e-imza ile indirilebilmektedir.
  • İstekliler, teklif mektubu ve eklerini EKAP üzerinden doldu­rarak teklif verebilmektedir.
  • Yalnızca e-teklif ile katılım mümkündür.
  • 01.2018 tarihinden itibaren fiyat dışı unsurlar da kullanılabilmektedir.
  • 01.2018 tarihinden itibaren aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan ihalelerde bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.
  • Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanabilmektedir.

E-ihalenin kullanılacağı ihalelerde, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunluluğu bulunmakta­dır. Teknik şartnamelerin tamamı bir limit sınırı olmaksızın EKAP’a yüklenebilmektedir.

Tekliflerin EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanması ve e-teklif şeklinde sunulması gerek­mekte olup, elektronik ortamda hazırlanarak sunulmayan teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif mektubu ekinde katılım ve yeterliğe ilişkin kriterlere yönelik bilgilerin doldurulacağı yeterlik bilgileri tablosu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerin iha­lelerinde birim fiyat teklif cetveli, iş ortaklığı olarak ihaleye katılı­mın söz konusu olması  halinde doldurulması gereken iş ortaklığı beyannamesi ve konsorsiyum olarak ihaleye katılımın söz konusu olması halinde doldurulması gereken konsorsiyum beyannamesi bulunmaktadır. Mal alımlarına ilişkin teklif mektubu standart formunun ekinde, bu formlara ek olarak teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formu bulunmakta olup, idare tarafından bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde anılan formun da tek­lif mektubu ekinde sunulması gerekmektedir.

Geçici teminat mektuplarının KİK ile “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imza­lamış olan bankalardan alınması ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numaranın teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Anılan protokol kapsamında elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarının da elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde kullanılması mümkün olup, bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde, mektuba ilişkin belirtilen bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu mektupların asıllarının idarenin talebi üzerine sunulmaması halinde ise mektubu sunmayan isteklilere yasaklama yaptırımının uygulanması zorunludur. e-ihalelerde, 02.01.2019 tarihine kadar yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu sunulması istenememiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi zorunlu olup, fiyat dışı unsurlar kullanılarak ya­pılan ihalelerde bu yöntemin kullanılması 02.01.2019 tarihine kadar mümkün değildir. Ancak yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanabilecektir.

Bu makale, Satınalma Dergisi Ocak 2019 Yıl:7 Sayı:73 sayfa: 14-15’de yayınlanmıştır. 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Müzakere Planlaması. Pazarlık Sürecinde Anahtar Evre.

MÜZAKERE PLANLAMASI Pazarlık Sürecinde Anahtar Evre Prof. Dr. Murat ERDAL Şirket iş çevresi stratejik ve taktik düzeyde çok sayıda müzakerenin gerçekleştiği...

Kocasından önce boşanan ve sonra eski kocası ile tekrar evlenen kadın işçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı isteyebilir mi?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre, kadın işçinin hizmet akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl...

Hazır Giyim Sektöründe “Müşteriye Özel Hizmet Dönemi”

Karantina uygulamaları sebebiyle pandemi döneminde en çok zarar gören sektörlerden olan hazır giyim, yeni normal standartlara uyum sağlayan firmalarla...

Bitcoin’deki artış trendi ekran kartı satışlarına yansıdı

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin'de yaşanan yükseliş trendi, bitcoin ve dijital para madenciliğine olan ilgiyi de artırmayı...

Dijital Fonlama 2020’de Vites Büyüttü

Son yıllarda girişimciler için alternatif bir finansal pazar haline gelen kitlesel fonlama, pandeminin de etkisiyle 2020’de yükselişini sürdürdü. Halihazırda 24...

Benzin ve Dizelin Yerini LPG Alacak

Küresel Isınma’nın etkilerini göstermeye başlaması devletleri harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği için belirlediği 2030 emisyon hedeflerinin ardından İngiltere...

Türkiye’nin Data Kullanımı 2020’de 186 GB’ı Geçti

2020 yılında, tüm Türkiye’de data kullanımı önceki yıla göre büyük bir artış gösterdi. Güçlü altyapısıyla kesintisiz iletişimi sağlayan Türk...

Müzakere Teknikleri ve Pazarlık Yönetimi Eğitim Vakası. Yönetici Geliştirme Programı Çalışması.

MÜZAKERE TEKNİKLERİ ve PAZARLIK YÖNETİMİ EĞİTİM VAKASI . YÖNETİCİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Dış Ticarette Vesaik Mukabili İşlem Kimi Koruyor?

DIŞ TİCARETTE VESAİK MUKABİLİ İŞLEM KİMİ KORUYOR? Uluslararası ticaretteki ödeme şekillerinden bir tanesi olan vesaik mukabili  (CAD – Cash Against...

Havayolu İhracat Operasyonları ve Dış Ticaret Lojistiği Eğitimi Perşembe saat 14:00’te. Ücretsiz.

28 Ocak 2021 Perşembe Saat 14:00'te Yönetici Okulu'nda 4. haftamızda Planet Lojistik Genel Müdürü Sn. Suna Boylu EMEKLİ bizlerle...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın