İş Deneyim Belgesinin Yeterlilik Bilgiler Tablosunda Hatalı Yerde Beyan Edilmesi ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,  Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.- Emre Ray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının iş bitirme belgelerinin yeterliği sağlamadığı, şöyle ki; pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıt zorunluluğu olmasına rağmen kayıtlı olmadığı, beyan edilen alt yüklenici iş bitirme belgesindeki tutarın ana işin sözleşme bedelinden büyük olduğu, bu nedenle alt yüklenici iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu, öte yandan ihale tarihinden sonra EKAP belge sayısı ile birlikte iş yönetme belgesinin EKAP’a kayıtlı olduğunun ve tereddüt edilen hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceğinin iddia edildiği, ancak bilgi eksikliği kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, dolayısıyla bu durumun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

27.04.2023 tarihli ve 2023/UY.II-690 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

… c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, … olarak düzenlenir.  …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “…(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “…(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, eteklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

… (9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

… (11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.- Emre Ray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde beyanda bulunulduğu, söz konusu belgeye ilişkin olarak; belgenin niteliğinin “alt yüklenici iş bitirme” belgesi, işin adı, tanımı, (varsa) ihale kayıt numarası ve sözleşme kapsamında yapılan işlerin “Nenek-Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Yapım İşi, TCDD tarafından onaylanan alt yüklenici tarafından; proje kapsamında direk temelleri yapımı, direk dikim, ayar ve kumlaması, sabit parça bağlama ile iletken çekimleri ve diğer katener sistemlerinin TK 100 Genel Teknik Şartname ve TK201 Katener Sistemleri Teknik Şartnamesi dokümanları çerçevesinde Katener Sistemi Montaj İşlerinin Yapılması İşleri gerçekleştirilmiştir. 2019/26595, Proje kapsamında yaklaşık 231 km ana hat ve yaklaşık 35 km yan yol olmak üzere; Nenek – Şefaatli arası konvansiyonel demiryolu hattında eksik olan katener imalatları ile Tüpraş İltisak Hattında 160 km/h göre uluslararası standartlara uygun demiryolu katener tesisleri kurulması” şeklinde, belgenin düzenlenme tarihi/sözleşme tarihi/ işin kabul tarihinin “18.08.2022, 26.08.2019, 04.12.2021” şeklinde ve belge tutarı ve benzer iş tutarının “73.332.605,89 TL” şeklinde beyan edildiği görülmüştür.

Özel ortak Emre Ray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde belgeye EKAP tarafından verilen sayının “2019/26595-3645432-5-1” olarak beyan edildiğinin görüldüğü, söz konusu belge EKAP’tan sorgulandığında; T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Nenek Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak 29.11.2022 tarihinde düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, belge tutarının 83.722.279,38 TL olduğu, anılan belge tutarının %50’sinin Ultra Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.ye %50’sinin ise Emre Ray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait olduğu görülmektedir.

01.02.2023 tarihli ihale komisyonu kararında Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.- Emre Ray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş tarafından beyan edilen “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” ile ilgili olarak “FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. Aş + EMRE Ray Enerji İnş. San. ve Tic. AŞ. İş Ortaklığında Pilot ortak FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.ce; idari şartnamenin 7.5.1 maddesine istinaden yeterlik bilgileri tablosunun EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında, Teşekkülümüzce yaptırılmış olduğu düşünülen bir iş için düzenlenmiş iş deneyim belgesi beyan edildiği,

Söz konusu belge; sözleşme tarihi itibariyle EKAP üzerinden düzenlenmesi zorunluluk kapsamında iken, FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. AŞ’ce yeterlik bilgileri tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi bölümünde beyan edildiğinden, İhale Komisyonumuzda tereddüt oluşmuş olup bu husus hakkında belgeyi düzenleyen ilgili dairesinden bilgi istenilmesine ve gelecek cevap doğrultusunda ihale işlemlerine devam edilmesine, 04.01.2023 tarihli tutanakla alınan Ara Karar-1 ile karar verilmiştir

Alınan Ara Karar-1 doğrultusunda, 04.01.2023 tarih ve 395892 sayılı yazı ile Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığından 5 no.lu FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. AŞ + EMRE Ray Enerji İnş. San. ve Tic. AŞ. İş Ortaklığında, Pilot ortak FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.ce; idari şartnamenin 7.5.1 maddesine istinaden yeterlik bilgileri tablosunun EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında Teşekkülümüzce yaptırılmış bir iş olduğu düşünülen “Nenek-Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Yapım İşine” ait 26.08.2019 sözleşme tarihli, 04.12.2021 kabul tarihli, 73.332.605,89 TL tutarlı 18.08.2022 tarihinde düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi beyan edildiği,

Söz konusu belge; sözleşme tarihi itibariyle EKAP üzerinden düzenlenmesi zorunluluk kapsamında iken, FMK Ray Mim. Müh İnş. Bilg. Gıda Tic. AŞ’ce yeterlik bilgileri tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi bölümünde beyan edildiğinden, İhale Komisyonunda oluşan tereddütün giderilmesini teminen konu ile ilgili açıklamaların gönderilmesi istenilmiştir.

İlgili Dairesinden alınan 05.01.2023 tarih ve 397879 sayılı cevabi yazı ile bahse konu Nenek Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Yapım İşinin Dairelerince yürütülmüş olduğu, bu proje kapsamında onaylı alt yüklenici olan FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.+Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığının talebi üzerine taraflarına EKAP üzerinden Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlendiği ve kayıt ve onay işlemleri gerçekleştirilerek taraflarına 04.10.2022 tarih ve 289724 sayılı yazı ile gönderildiği bildirilerek, yazı ekinde EKAP’ta kayıtlı olan söz konusu iş deneyim belgesi de gönderilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; bahse konu iş deneyim belgesinin istenilen şartları sağladığı, …” ifadelerine yer verilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından ilgili beyanın yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede idarenin Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 04.01.2023 tarih ve 395892 sayılı yazı ile yine idarenin Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığından söz konusu tereddüdün giderilmesi için açıklama istenildiği, Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 05.01.2023 tarih ve 397879 sayılı cevapta ise söz konusu beyana konu iş deneyim belgesinde adı geçen işin dairelerince yürütüldüğünün, bu iş kapsamında onaylı alt yüklenici olan FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.-Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığının talebi üzerine taraflarına EKAP üzerinden Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlenerek kayıt ve onay işlemlerinin gerçekleştirildiğinin ifade edildiği ve ilgili yazının ekinde söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin yer aldığı görülmüştür.

İlgili alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde iş sahibi idarenin “T.C Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü”, esas işin adı ve ihale kayıt numarasının “NenekŞefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Yapım İşi, 2019/26595” alt yüklenicinin ticaret unvanının “FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.-Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “TCDD tarafından onaylanan alt yüklenici tarafından; proje kapsamında direk temelleri yapımı, direk dikim, ayar ve kumlaması, sabit parça bağlama ile iletken çekimleri ve diğer katener sistemlerinin TK 100 Genel Teknik Şartname ve TK201 Katener Sistemleri Teknik Şartnamesi dokümanları çerçevesinde Katener Sistemi Montaj İşlerinin Yapılması İşleri gerçekleştirilmiştir.”, esas işin ilk sözleşme bedelinin “69.903.895,57 TL”, esas işin toplam sözleşme bedelinin “83.493.435,79 TL”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme bedelinin “75.185.438,94 TL” alt yüklenici iş bitirme belgesinin belge tutarının “73.332.605,89 TL”, ortaklık oranlarının ise FMK Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.nin %99, Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin %1 şeklinde belirtildiği görülmüş olup EKAP üzerinden yapılan sorgulamada belgenin örtüştüğü anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş.- Emre Ray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde beyanda bulunulduğu, idare tarafından kendi bünyesinde teşekkül ettiği anlaşılan beyana konu belgenin yapılan araştırma üzerine idarece temin edildiği, söz konusu belge ile beyanda yer verilen hususların örtüştüğü anlaşılmıştır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı Fmk Ray Mim. Müh. Dan. İnş. Bilg. Gıda Tic. A.Ş tarafından iş deneyimine ilişkin beyan edilen bilgiler ile idarece yapılan sorgulama sonucu edinilen bilgi ve belgeler arasında farklılık bulunmadığı, söz konusu bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda farklı yerde beyan edilmesinin de esasa etkili olmadığı anlaşılmaktadır.

Mehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds