İşin İçeriğinde Farklı Gruplar Olması Halinde İş Deneyim Belgesi Değerlendirilmesi ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 20.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, İlimtepe Mevkii 1 Etap 496 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Gökalp Proje Müşavirlik A.Ş. – Su Yüklenim İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı’nın 13.02.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.02.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.02.2023 tarih ve 81478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, pilot ortak Gökalp Proje Müş. A.Ş.ye ait iş deneyim belgesinin idare tarafından benzer iş grubunda değerlendirilmemesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

22.03.2023 tarihli ve  2023/UY.II-520 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

…………………..

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.4’üncü maddesinde “(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, ihale konusu işin niteliği çerçevesinde Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olabilecektir. Bu nedenle, anılan örnekte ihale edilen işin niteliği göz önünde bulundurularak “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi” de benzer iş olarak belirtilebilecektir.

Onarım işleri ihalelerinde benzer iş belirlemesi yapılırken, onarımı gerçekleştirilecek yapının temelden inşasını içeren işlerin öncelikle belirtilmesi gerekmekte olup, bu ihalelerde benzer işin “bir grup veya o gruptaki işin onarım işi” şeklinde tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin “(A) Alt Yapı İşleri – VII. Grup: Havaalanı İşleri” grubuna giren bir onarım ihalesinde benzer iş “AVII grubu veya AVII grubu işin onarım işi” şeklinde belirlenecektir.

Tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki ikmal (tamamlama) ihalelerinde ise, ikmale konu iş kapsamının işin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre benzer iş belirlemesi yapılması gerekmektedir.

Örneğin, kapsamında birden fazla BII grubu bina inşaatı olan bir projede bir kısım bina inşaatlarının tamamlandığı, bir kısım bina inşaatlarına ise hiç başlanılmadığı durumda, yapılacak ikmal ihalesinde benzer işin “BII grubu iş” şeklinde belirlenmesi gerekmektedir.

Ancak, proje kapsamındaki binaların tamamının kaba inşaatının bitirildiği, ince işlerinin tamamlanmadığı bir durumda ise, benzer işin “BII grubu veya BII grubu işin tamamlama işi” şeklinde belirlenmesi uygun olacaktır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in 2.8’inci maddesinde

“İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin,

yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri,

%15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve

%15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan

“AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde “(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.BII. Grup işler

2.BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 1. a) Adı: Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, İlimtepe Mevkii 1. Etap 496 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi
 2. b) Türü: Yapım işleri
 3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

 1. d) Kodu:
 2. e) Miktarı: Tünel Kalıp Sistemiyle 496 Adet Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
 3. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Kocaeli” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
 2. b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre üstyapı işleri; yeni yapım, restorasyon, ikmal(tamamlama) ve bakım onarım şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır.

Anılan Tebliğ’de,

restorasyon işlerine B-I grubunda,

belirli özel fiziki niteliklere sahip işler B-II grubunda,

bunun dışında kalan bina işlerine ise B-III grubunda yer verilmiş olup 2.4’üncü maddesinde onarım işlerinde ve ikmal(tamamlama) işlerinde benzer iş belirlemesinin ne şekilde yapılacağı açıklanmış ve temelden çatıya bir yapım işinden farklılık ortaya konulmuştur.

Yine 2.8’inci maddede iş deneyim belgelerinde esaslı unsur belirlemesi yapılırken işin binaların temelden çatıya bir bütün halinde gerçekleştirilmesi haline vurgu yapılmış ve bu nitelikte yapı olmaması halinde esaslı unsur belirlenmemesi gerektiği açıklanmıştır.

20.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ve e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 2 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihalenin Artı Değer İnşaat Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi – Su Yüklenim İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İhale dokümanları içerisinde yer alan özel idari teknik şartnamede “Söz konusu işin ihalesi daha önce 06.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 18.07.2022 tarih ve 263308 sayılı Stratejik Planlama Komisyon Kararı ile tasfiye edilmiştir. Bahse konu işin fiziki gerçekleşme oranı %0,00 (Yüzde Sıfır) dır.” ibaresine yer verildiği, dolayısıyla söz konusu iş başlangıcından sonuna kadar yeni bir yapım işi olduğu görülmüştür.

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname incelendiğinde; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (B) III. Grup Bina işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği, benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri olarak ise inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümünün sayıldığı, tamamlama, onarım, ikmal, bakım, montaj, tadilat vs. yapım işlerine ait iş deneyim belgelerinin kabul edileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Başvuru sahibinin pilot ortağı Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” kısmının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında “45472-Y-KD-33-2” beyanına yer verildiği, EKAP üzerinde yapılan incelemede; söz konusu iş deneyim belgesinde işin adının “Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi İnşaatı İşi” olduğu, belgeye konu işin esaslı unsurunun “Betonarme – Çelik Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatı”, yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanının “Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi”, sözleşme tarihinin 08.05.2018, geçici kabul tarihinin “28.10.2020” ve belge tutarının “41.735.901,29 TRY” olduğu görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak; belgeye konu işin esaslı unsurunun “Betonarme – Çelik Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatı” olarak belirlendiği, ancak belgeyi düzenleyen idare tarafından Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan yapım işi sınıfı ve grubuna yönelik herhangi bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle belgeyi düzenleyen Kars ili Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan 30.12.2022 tarih ve 348918 sayılı yazı ile esaslı unsur belirlemesine dayanak teşkil eden belgelerin talep edildiği, 11/01/2023 tarih ve “Köyler Brl.2023/06” sayılı cevabi yazı ile söz konusu iş deneyim belgesine esas işe ait yaklaşık maliyet icmali ve pursantaj tablosunun gönderildiği, 11/01/2023 tarihli üst yazıda işin adının “Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı idare ve Ziyaretçi Merkezi ikmal İnşaatı işi”, iş deneyim belgesinde işin adının “Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi İnşaatı İşi” olarak geçtiğinin tespiti edildiği,

Bunun üzerine yine iş deneyim belgesi ile ilgili olarak aynı idareden 17.01.2023 tarih ve 359096 sayılı yazı ile ikmal ihalesinin kaç defa gerçekleştirildiği, ikmal ihaleleri alan yüklenici bilgileri ve sözleşme bilgileri, ikmal ihalelerinin fiziki gerçekleşme oranlanın, ikmal ihalelerine ait durum tespit tutanaklarının, ikmal ihalelerine ait tasfiye/fesih tespit tutanaklarının, yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işin kısımlarının geniş icmal özetleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin gönderilmesinin talep edildiği, 19.01.2023 tarih ve “Köyler Brl.2023/08” sayılı cevabi yazı ile ikmal ihalesinin 2 defa gerçekleştirildiğinin, ikmal ihalelerine ait fesih/tasfiye tutanaklarının önceki ihaleler birlik tarafından yapılmadığından söz konusu tutanakların kendilerinde bulunmadığının bildirildiği, yazı ekinde gönderilen belgelerden de ikmal öncesi yapılan imalat kalemlerinin tespit edilemediği,

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü’nden 23.01.2023 tarih ve 362195 sayılı yazı ile Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı idare ve Ziyaretçi Merkezi İnşaatı İşi’ne ait ikmal ihalesine ait “Durum Tespit Tutanağı”, “Fesih/Tasfiye Tespit Tutanağı” ile yapılan imalat kalemlerini gösteren belgelerin talep edildiği, 24.01.2023 tarih ve 8663333 sayılı cevabi yazı ile söz konusu işin 2 defa ikmal ihalesinin gerçekleştirildiği, ikmal ihalelerinin durum tespit tutanaklarının gönderildiği, 1. Durum tespit tutanağına göre; Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi Binası, Konferans Salonu Binası ve Panaroma 1915 Binasının temel kazılarının tamamlandığı, T.C.D.D. ye ait tren yolu hattının ray ve traverslerinin sökülerek DDY Sarıkamış Gar istasyonuna teslim edildiği, zemin kazısı sonrası ortaya çıkan zemin suyunun tahliyesi İçin drenaj kanallarının kazıldığı, mevcut suyun dereye drenaj edildiği tespit edildiği, 2. Durum tespit tutanağında İdari Binanın, Kafkas Araştırma Merkezi Binası, Konferans Salonu Binası, Panorama 1915 Binası, Mescid Binası, Hilal Binası, Fuaye Binası, Yıldız Saçak Teras Binasına ait betonarme ve çelik imalatların tamamlandığı, elektrik ve mekanik tesisata ait imalatların ise birçok binada tamamlandığının tespit edildiği, diğer taraftan söz konusu imalatlarının seviyelerini tespit amacıyla her yapı bloğu için ayrı ayrı düzenlenmiş “Mevcut Yapı ve Durum Tespit Tutanağı olduğunu, Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinde yer alan esas işin kapsamında ise Mescid Binası, Panaroma Binası, Konferans Salonu, Kafkas Araştırma Binası, İdari Bina ve Hilal Binası & Fuaye Alanı yapılarının olduğunun tespit edildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusunda ise mevcut işteki kaba inşaat eksikliklerinin tamamlandığının, söz konusu tamamlamanın ise bir binanın bütün olarak yapılmasını sağlayacak ölçek ve nitelikte olduğunun, söz konusu iş için kullanılan 3.872,80 m3 hazır betonun başvuruya konu ihaledeki 3 adet bloğun temelden itibaren karkasının tamamını inşa edebilecek seviye olduğunun, Kars İli Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından alınan 10/02/2023 tarih ve 2023/51 sayılı yazının şikayet başvuru dilekçesi eki yapıldığının, bu yazıya göre Çelik Konstrüksiyon Fuaye Binası ile Dış Girişteki Nizamiye Yapısının baştan sona (temelden çatıya) kendilerince yapıldığının tespit edildiğinin iddia edildiği görülmüştür.

İdare tarafından yapılan yazışmalar sonucu gönderilen belgeler incelendiğinde söz konusu Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı idare ve Ziyaretçi Merkezi İnşaatı İşi’nin daha önce iki kez sözleşmesinin fesh/tasfiye edildiği, 11.02.2015 tarihli ilk durum tespit tutanağına göre; ilk yüklenici Gizem İnş. Taah. Tic ve San. A.Ş. tarafından Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi Binası, Konferans Salonu Binası ve Panaroma 1915 Binasının temel kazılarının tamamlandığı, T.C.D.D. ye ait tren yolu hattının ray ve traverslerinin sökülerek DDY Sarıkamış Gar istasyonuna teslim edildiği, zemin kazısı sonrası ortaya çıkan zemin suyunun tahliyesi İçin drenaj kanallarının kazıldığı, mevcut suyun dereye drenaj edildiği, İnşaat sahasının etrafının galvanizli tel çit ile korkuluk yapılarak muhafaza altına alındığı, uyarı levhalarının asıldığı, yüklenici tarafından kontrollük hizmetleri İçin XIII. Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Kars İl Şube Müdürlüğüne tahsis edilen araç ve ekipmanların firmaya teslim edildiğinin 11.02.2015 tarihinde karşılıklı olarak imza altın alınarak tanzim edildiği görülmüştür.

18.10.2017 tarihli ikinci durum tespit tutanağına göre ikmal işi kapsamında ikinci yüklenici As İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından;

– İdari Binada; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı, çatı imalatında nem tutucu, bitümlü örtü, 2 profil, taş yünü, ve ahşap imalatlarının 8 cephe için yapıldığı, titanyum çinko 5 cephe olarak kapatıldığı, ancak kullanılan klipslerin şartname ile uyuşmadığının tespit edildiği, dış cephede 12,5 mm plaka kaplama (iki kat) ve taş yünü imalatının yapıldığı, dış cephede su yalıtımı için bir cephede projeye uygun olarak 1,5 mm EPDM kullanıldığı, diğer 7 cephede projeye uygun olmayan 0,5 mm EPDM membranın kullanıldığı, ara geçiş, zemin kat ve birinci kat döşeme beton imalatının, zemin kat asma tavan imalatının, iç mekan bölücü duvarlar çelik karkas imalatının, çay ocağı dışında bölücü duvarların tamamında tek kat 12,5 mm plaka duvar imalatının yapıldığı,

– Kafkas Araştırma Merkezi Binasında; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı, çatı imalatında nem tutucu, bitümlü örtü, z profil, taş yünü, ve ahşap imalatlarının 8 cephe için gerçekleştirildiği, titanyum çinko 8 cephe olarak kapatıldığı, ancak kullanılan klipslerin şartname ile uyuşmadığı, dış cephede 12,5 mm plaka kaplama (iki kat) ve taş yünü imalatının yapıldığı, dış cephe su yalıtımı için projeye uygun olarak 1,5 mm EPDM kullanıldığı, zemin kat ve 1. kat trapez saç ve hasır çelikli tesviye betonunun atıldığı, zemin kat asma tavanın iç duvar ve merdiven hizasından yaklaşık 1 metre içeriden olmak üzere kısmen tamamlandığı,

– Konferans Salonu Binasında; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı, çatı imalatında nem tutucu, bitümlü örtü, z profil, taş yünü, ve ahşap imalatlarının 8 cephe için gerçekleştirildiği, titanyum çinko 8 cephe olarak kapatıldığı, ancak kullanılan klipslerin şartname ile uyuşmadığı, dış cephede 12,5 mm plaka kaplama (iki kat) ve taş yünü imalatının yapıldığı, dış cephe su yalıtımının projeye uygun olarak 1,5 mm EPDM kullanılarak yapıldığı, ara geçiş kısımları hol ve tuvaletlerin trapez saç ve hasır çelikli şap betonunun atıldığı,

– Panorama 1915 Binasında; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı, çatı imalatında nem tutucu, bitümlü örtü, 2 profil, taş yünü, ve ahşap imalatlarının 8 cephe için yapıldığı, titanyum çinko 8 cephe olarak kapatıldığı, ancak kullanılan klipslerin şartname ile uyuşmadığı, dış cephede 12,5 mm plaka kaplama (iki kat) ve taş yünü imalatının yapıldığı, dış cephe su yalıtımının 5 cephe için projeye uygun olarak 1,5 mm EPDM kullanılarak yapıldığı, su yalıtımı imalatlarında 1 cephe 0,5 mm EPDM esaslı membran kullanıldığı, zemin kat ve 1. kat trapez saç ve hasır çelikli şap betonunun atıldığı, zemin kat asma tavanın iç duvar ve merdiven hizasından yaklaşık 1 metre içeriden olmak üzere kısmen tamamlandığı,

– Mescid Binasında; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı, çatı imalatında nem tutucu, bitümlü örtü, z profil, taş yünü, ve ahşap imalatlarının 8 cephe için gerçekleştirildiği, titanyum çinko 8 cephe olarak kapatıldığı, ancak kullanılan klipslerin şartname ile uyuşmadığı, dış cephede 12,5 mm plaka kaplama (iki kat) ve taş yünü imalatının yapıldığı, dış cephede su yalıtımının 8 cephe için projeye uygun olarak 1,5 mm EPDM kullanılarak yapıldığı, ara geçiş ve birinci kat trapez saç imalatı ve hasır çelikli şap betonu imalatının, zemin kat şap imalatının ve zemin kat asma tavan imalatının yapıldığı,

– Hilal Binasında; betonarme imalatların tamamlandığı, çelik imalatların yapıldığı, çatı imalatında nem tutucu, bitümlü örtü, z profil, taş yünü, ve ahşap imalatların, dış cephe ve iç cephe olmak üzere 12,5 mm plaka kaplama (dört kat) ve iki kat taşyünü imalatının yapıldığı,

– Fuaye Binasında; betonarme imalatların yapıldığı,

– Yıldız Sacak Teras Binasında; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı,

– Bina Ara Geçişleri; betonarme ve çelik imalatların yapıldığı,

– Çevre Düzenleme; temel, bina ve çevre drenajlarının, ilave drenaj hattının, bina çevrelerinde dolgu imalatlarının, otopark kazı imalatlarının yapıldığı,

– Elektrik Tesisatı; topraklama tesisatının tüm binalar için yapıldığı, kuvvetli ve zayıf akım kablolarının Hilal Binası dışında yapıldığı, Hilal ve Fuaye binası bodrum kat kuvvetli akım kablolarının yapıldığı, Kafkas Araştırma Merkez, Panorama 1915, Hilal Binalarında, idari bina ve Mescid binası panoların montajının, iki beton köşk imalatının yapıldığı ve trafonun konulduğu,

– Mekanik Tesisatı; ısıtma ve soğutma boruları imalatının, Kafkas Araştırma Merkezi Binasında havalandırma kanalı imalatlarının, Hilal binasında havalandırma kanalı imalatının kısmen yapıldığı, ayrıca Konferans Salonu Binası ve Hilal Binasında pis su giderlerinin kısmen yapıldığı tespitlerinin yapıldığı görülmüş olup, söz konusu durum tespit tutanağının idare ve yüklenici tarafından (şerhli) imza altına alındığı görülmüştür.

İkinci ikmal işi kapsamında yüklenici Gökalp Proje Müşavirlik A.Ş. tarafından ihale konusu işin tamamlandığı anlaşılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 24.01.2023 tarih ve 8663333 sayılı cevabi yazı ekinde ayrıca “Epas Mühendislik & Müşavirlik İnşaat Taahhüt İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne hazırlatılan 24 Ocak 2018 tarihli “Röleve Raporu”nun ihale işlem dosyası içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi / Su Yüklenim İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından şikayet başvurusunda Fuaye Binasının ile Nizamiye Binasının baştan sona (temelden çatıya) yapıldığının iddia edildiği, ancak söz konusu röleve raporlarının Hilal-Fuaye-Yıldız Saçak Binası Mevcut Yapı ve Durum Tespit Raporu incelendiğinde, söz konusu fuaye binası için betonarme temeli ve teras köprüsünün çelik konstrüksiyon imalatının tamamlandığının belirtildiği, raporun ilk sayfasında yer alan resimden de anlaşılacağı üzere temel imalatlarının daha önceki yükleniciler tarafından tamamlandığı tespit edilmiş, ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgelerde Nizamiye Binası isimli herhangi bir yapının yer almadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, idarece benzer iş tanımının BIII grup işler olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından beyan edilen pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğunun iddia edildiği, ancak başvuru sahibinin pilot ortağının ihalede beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesinin ikmal işine ait bir belge olduğu, idare tarafından yapılan yazışmalar doğrultusunda söz konusu iş kapsamında baştan sonra herhangi bir binanın inşaatının tamamlanmadığının tespit edildiği, ihale dokümanında tamamlama işine ait bir iş deneyim belgesinin kullanılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun “Betonarme-Çelik Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatı” olarak belirlendiği, yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, sunulan iş bitirme belgesinin ikmal işine ait olduğu, baştan sona (temelden çatıya) bir yapı inşaatına ilişkin olmadığı, bu durumda söz konusu iş bitirme belgesinin, belgeye konu işin adının düzeltilmesi ve esaslı unsur belirlenmemesi suretiyle yeniden düzenlenmesi hususunun belgeyi düzenleyen Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds