Yeterlik Bilgileri Tablosunda Banka Referans Mektubu Tutarının Hatalı Beyan Edilmesi

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Anahtar Kelimeler; Banka referans mektubu, elektronik ihale, yeterlik bilgileri tablosu

İtirazen Şikayet Konusu; Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubu bölümünde banka referans mektubu tutarının 20.167.460,00 TL yerine sehven 20.167,46 TL olarak beyan edildiği, pilot ortak tarafından beyan edilen tutarın asgari yeterlilik miktarını karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 14.888.000,00 TL teklif sundukları ihalede banka referans mektubunda beyan edilen tutarın düşüklüğü hususunda idarede tereddüt oluşması gerektiği, belge içeriğinde tereddüt oluşturacak bu hususun idarece açıklığa kavuşturulmadan değerlendirme yapılmasının hukuka aykırı olduğu, idarece gerek görülmesi halinde banka referans mektuplarının teyidinin mektubu düzenleyen bankadan gerçekleştirilmesi imkanı varken bilgi eksikliğinin giderilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, banka referans mektuplarının mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve kredi toplamlarının teklif bedellerinin %10’undan fazla olduğu, tereddüt yaratacak hususların idarece açıklığa kavuşturulmadan değerlendirme yapılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 18.08.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1559 sayılı kararına göre; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde, tekliflerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirileceği hükmü,

Aynı Yönetmelik’in 60/A maddesinde, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler için yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü yer almaktadır.

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda; tekliflerin ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle sunulması gerektiği, belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

02.07.2021 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu” kısmında banka referans mektubunun ayırt edici numara bilgisine “36400000526” yer verildiği ancak istekli adına EKAP’a kayıtlı banka referans mektubu bulunmadığı, yine yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” kısmında “Yapı ve Kredi Bankası A. Ş., 04.05.2021, 20.167,46 TL” bilgilerinin beyan edildiği, isteklinin teklif bedelinin 14.888.800,00 TL olduğu dikkate alındığında  yeterlik kriterinin sağlanması için gereken tutarın 1.488.800,00 TL olduğu,  dolayısıyla banka referans mektubu için sağlaması gereken asgari yeterlik miktarını karşılayamadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi iş ortaklığının teklif bedelinin 14.888.800,00 TL olduğu dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 7’nci madde düzenlemeleri uyarınca nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplamının en az 1.488.800,00 TL olması gerektiği tespit edilmiştir.

Anılan isteklinin pilot ortağı tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, tablonun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu” satırında yer alan “Banka Referans Mektubunun Ayırt Edici Numarası” kısmında “36400000526” bilgisine yer verildiği, yine anılan tablonun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” satırında yer alan “Düzenleyen Kuruluşun Adı, Düzenlenme Tarihi, Tutarı” kısmında “Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., 04.05.2021, 20.167,46 TL ” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada söz konusu pilot ortak adına kayıtlı herhangi bir banka referans mektubunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Anılan pilot ortak tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgiler dikkate alındığında, istekli tarafından beyan edilen banka referans mektubuna ait miktarın 20.167,46 TL olduğu görülmüş olup beyan edilen tutar ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterinin sağlanamayacağı tespit edilmiştir.

Ayrıca itirazen şikayete konu yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısımları dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen hususlarda tereddüt yaratacak herhangi bir durumun olmadığı, dolayısıyla söz konusu hususun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmelerin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler için yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı ve bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hususları göz önünde bulundurulduğunda, idarece, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Eş Yazar: Sinan Özesen

Sinan ÖZESEN, Özel sektörde çalışmasının ardından kamuda 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda inşaat mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2014 yılından beri Kamu İhale Kurumu’nda kamu ihale uzmanı olarak çalışmaktadır. Kamu ihale mevzuatı eğitimi vermektedir. Kamu İhale Dünyası dergisinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Fransa’ya İhracatını 1 Milyar Dolara Çıkaracak

Türk moda endüstrisi, ticari bağlantılarını artırmak için sektörde dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde...

Kahraman Faiz, Hain Dolar ve Kötü Enflasyon Ekonomi Arenasında

HAİN DOLAR Ne desem bu Dolar için bilmiyorum doğrusu. Ne Dolarla, ne de Dolarsız yapamıyoruz. Ülkemizin yurt dışı ödemeleri ve...

Müzakerelerde Gündemin Gücü – Pazarlık Taktikleri

“Müzakerelerde Gündemin Gücü” - PAZARLIK TAKTİKLERİ- Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Müzakere...

Lojistik Sektörünün Sınavı Dönüşüm

KPMG Türkiye, pandeminin etkisiyle geçen yıl tarihinin en kötü dönemini yaşayan taşımacılık ve lojistik sektörünü inceledi. Uzun vadedeki güçlü...

Veriye Dayalı İşletme Yönetimi

Dr. Mehmet Kaplan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri dayalı işletme yönetimi; işletmecilik sürecinde fırsatların tanınması, geliştirilmesi ve değerlendirilip uygulanmasında mobil bilgi...

Kadının İnsan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Toplumsal...

KOZMETİK SEKTÖRÜ 5 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Pandemi sürecinde yaşanan değişimle beraber kozmetik sektörü hem iç pazarda hem de ihracatla büyümeye devam ediyor. Her yıl yüzde...

Teklif Mektubunda, Para Biriminin Yazıyla “Türklirası” Yerine “Türkirası” Olarak Yazılması

Anahtar Kelimeler; Teklif mektubu, para birimi, Türklirası, TL İtirazen Şikayet Konusu; teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak...

Yavaş Moda

Yavaş moda, 1980’li yıllarda tüm dünyaya yayılmaya başlayan hızlı moda anlayışına tepki olarak doğan yeni bir akım. Kıyafetlerin artık...

Perakendenin Geleceğine Işık Tutan Trendler YZB’de Belirleniyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından “Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) iş dünyasına ilham veren...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın