Deprem Nedeniyle Kamu İhale Mevzuatı Tedbirleri

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla ihale mevzuatı ve bu hususla ilgili diğer mevzuatlar ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alınmaya devam etmektedir. Bu maksatla aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 1. 09 Şubat 2023 Tarihli ve 32099 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer sayısında yayımlanan 6787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla tüm idareler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limit 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 000.000 (beş milyon) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 
 2. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 08.02.2023 tarihinde “Depremden Etkilenen İllerde Ödeme İşlemleri” konulu genel yazı yayımlanmıştır. Buna göre, deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen harcama birimlerince Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde düzenlenmesi öngörülen belgelerin düzenlenememesi halinde Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar;
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen KPHYS (Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden yapılan personel ödemelerinde, banka listesi elektronik ortamda aktarıldığından sadece ödeme emri belgesi,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen MYS (Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden veya ilgili kurum bilişim sistemleri üzerinden yapılan personel ödemelerinde banka listesi ve ödeme emri belgesi,
 • Doğrudan temin limitine kadar olan zorunlu ve ivedi mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde ise harcama talimatı, fatura (fatura temin edilememesi halinde harcama pusulası) ile malın, hizmetin alındığını veya işin yaptırıldığını gösteren harcama birimince düzenlenen tutanak ve ödeme emri belgesi,

ile ödemeler gerçekleştirilecektir. Söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda iletilecek olup ıslak imzalı asılları harcama biriminde muhafaza edilecektir.

Diğer taraftan, ödeme sürecinde görevli personelin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini teminen Ödeme yapacak kamu idaresince, görevi ifa edemeyecek durumda olan personelin yerine harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine ilişkin görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, muhasebe hizmeti veremeyecek durumda olan muhasebe birimleri için hizmet sunumunda sorun yaşanmayan muhasebe biriminin görevlileri yetkilendirilerek ilgili birime de hizmet vermeleri sağlanacak olup bu kapsamda mahallinde yapılamayan yetkilendirme işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından gerekli yetkilendirme yapılacaktır.

 1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 08.02.2023 tarihinde “Ön Mali Kontrole İlişkin Tutarlar” konulu genel yazı yayımlanmıştır. Buna göre;

06/02/2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan parasal tutarlar olağanüstü hal süresince;

 • Mal ve hizmet atımları için on beş milyon Türk Lirası,
 • Yapım işleri için kırk beş milyon Türk Lirası,

olarak uygulanır.

 1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 08.02.2023 tarihinde “Depremden Etkilenen İllerde Harcama Yetkililiği ve Gerçekleştirme Görevliliği” konulu genel yazı yayımlanmıştır. Buna göre;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, diğer idarelerde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. ” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise gerçekleştirme görevlilerinin harcama yetkilileri tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 06/02/2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda depremden etkilenen harcama birimlerinde harcama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde aksaklık yaşanmaması amacıyla;

 • Mevcut harcama yetkilisi görevi ifa edemeyecek durumda ise harcama yetkilisinin ilgili üst yönetici tarafından belirlenmesi,
 • Gerçekleştirme görevlilerinin ise harcama yetkilileri tarafından belirlenmesi uygun olacaktır.
 1. 02.2023 tarih 32107 sayılı Resmi Gazete ’de, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)yayımlanmıştır. Buna göre; “6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.,

Bu vesile ile 06.02.2023 tarihindeki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/Akademisyen

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
 • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
 • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın